Захирлын зөвлөл

Овог, нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг, цол

1

Ц.Батбаатар Захирал Доктор (Ph.D), Дэд проф
2 Х. Жанчивдорж Дэд захирал Доктор (Ph.D)
3 Д.Баясгалан  Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Доктор (Ph.D), Дэд проф
4 Ж.Амгалан Технологийн салбарын эрхлэгч Доктор (Ph.D), Дэд проф
5 Ч.Ганзориг Инженерчлэлийн салбарын эрхлэгч Доктор (Ph.D), Дэд проф
6 Б. Ганболд СШУ-ны тэнхимийн эрхлэгч Доктор (Ph.D)
7 Т.Баярмаа  Ахлах нягтлан бодогч Магистр
8 Ж. Бат-Эрдэнэ Эрчим хүч мэдээллийн технологийн салбарын эрхлэгч Магистр
9 Х. Анхбаяр Үйлдвэрчний эвлэлийн дарга  Магистр
10 С. Саруулболд Багшийн хөгжлийн төвийн дарга  Магистр
11 Д.Чулуунтөмөр  Лицей сургуулийн сургалтын менежер  Магистр

ДаТС-ийн захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэрүүд