Ёс зүйн зөвлөл

DPK Public Relations Ethical Code of Conduct

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн багш, ажилтны ёс зүйн дүрэм

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн багш, ажилтны ёс зүйн дүрмийн танилцуулга

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн 2016-2017 оны хичээлийн жилд хийх ажлын төлөвлөгөө