Эрчим хүч мэдээллийн технологийн салбар

EXMTS_1

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2017-2018 оны хичээлийн жилд ШУТИС болон ДаТС-ийн бүтцийн өөрчлөлттэй уялдуулан Компьютер програм хангамж, Дулааны цахилгаан станц, Цахилгаан системийн автоматжуулалт, Цахилгаан систем, Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер мэргэжлийн хөтөлбөрөөр сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж буй багуудыг нэгтгэн Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбарыг байгуулан, салбарын эрхлэгчээр Ахлах багш Ж. Бат-Эрдэнэ ажиллаж байна.

2018 оны байдлаар тус салбарт 3 ахлах багш, 14 багш, 3 сургалтын мастер ажиллаж байна. Тус салбар нь доорх  мэргэжлүүдээр бакалавар, магистр, эчнээ ангийн сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Салбарын эрхлэгч Ж.Бат-Эрдэнэ

Сургалт явуулдаг хөтөлбөрүүд