Site announcements

username - өөрийн оюутны код (Ж/нь: B201030508)

username - өөрийн оюутны код (Ж/нь: B201030508)

by Хулгадай Жанчивдорж -
Number of replies: 0

username - өөрийн оюутны код (Ж/нь: B201030508)

pass - Stda@**** (Тухайн оюутны регистр (Ж/нь: ЙЙ2010****) - ийн дугаарын арын дөрвөн орон байгаа. Нууц үгээ ямар нэгэн байдлаар мартсан тохилдолд нууг үг сэргээх хэсэг рүү ороод өөрийн мүүдэлд бүртгэлтэй и-мэйл хаяг (B201030508@stda.edu.mn) - аа бичиж илгээнэ. Ингэснээр та бүхний и-мэйлд сэргээх линк очно.)

LOGIN хийгээд нэвтэрч ороод доош гүйлгэхээр My courses гэсэн хэсэгт 2 янзаар та бүхний тухайн семистерт орох хичээлүүд харагдах болно. (Хэрэв үзэж байгаа хичээл чинь харагдахгүй байгаа бол тухайн хичээлийн багш руу хандаарай).