Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн багш, ажилтны ёс зүйн дүрмийн танилцуулга