Багш нарын анхааралд

Төлөвлөгөө ёсоор 9 дүгээр сарын эмхэтгэлд хэвлүүлэх өгүүллүүдээ профессор багш нар 2017 оны 9 дүгээр сарын 1-8 ны өдрүүдэд цаасаар хүлээлгэн өгнө үү.

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Д.Баясгалан