Улсын техник технологийн XXII олимпиад, мэргэжил сурталчлах хөтөлбөр

01 copy 02