8 сарын 25, 26-ны өдрүүдэд сургалтын алба ажиллана.

Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн сургалтын алба 8 сарын 25, 26-ны өдрүүдэд ажиллаж, шинээр элсэгчдийг бүртгэнэ.