Менежментийн салбарын мэргэжил сурталчлах 7 хоногын аяны хөтөлбөрийн удирдамж

Зорилго: Оюутнуудыг олон нийтийн ажилд татан оролцуулах, тэдний суралцах идэвхийг нэмэгдүүлэх, оюуны чадавхийг нэмэгдүүлэх, ёс зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд үүднээс ШУТИС-ийн ДаТС-ийн Инженерчлэлийн салбарын Менежментийн мэргэжлийг сурталчлах аяныг жил бүр тогтмол зохион байгуулж байна.

Хугацаа: 2018 оны 11 сарын 22-оос 30-ны өдрүүдийн хооронд 7 хоногийн хугацаанд явагдана.

Үйл ажиллагааны хөтөлбөр
Untitled

Жич: Үйл ажиллагааны чиглэл бүрийн удирдамжийг хавсаргав.

Хянасан:                                                                    /С.Галбадрах Ph.D/
Ажлын ахлагч:                                                         /А.Ундрах мгр/