Профессор, багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал 2019.03.28-ны өдөр монгол хэлээр хэлэлцэгдэх илтгэлүүд, 2019.03.29-ны өдөр гадаад хэлээр хэлэлцэгдэхээр боллоо.

Профессор, багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал 2019.03.28-ны өдөр монгол хэлээр хэлэлцэгдэх илтгэлүүд, 2019.03.29-ны өдөр гадаад хэлээр хэлэлцэгдэхээр боллоо. ЭШХ-д эрдэмтэн судлаач, багш нараа урьж байна.