Инженер, технологийн боловсролд тулгамдаж буй асуудлууд – V сэдэвт улсын эрдэм шинжилгээний хурал 2019.05.03 -ны өдөр болно.

Инженер, технологийн боловсролд тулгамдаж буй асуудлууд – V сэдэвт улсын эрдэм шинжилгээний хурал 2019.05.03 -ны өдөр болно.

Хурлын удирдамж