Технологийн салбар

tex

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2014-2015 оны хичээлийн жилд ШУТИС-ийн бүтцийн өөрчлөлттэй уялдан тэнхмийн зохион байгуулалтанд шилжин Барилга, барилгын инженерийн профессорын баг, Хүнсний технологийн профессорын баг болон Геологи, уул уурхайн тэнхимүүдийг нэгтгэн Технологийн салбарыг байгуулан, салбарын эрхлэгчээр доктор (Ph.D), профессор Ж.Амгалан ажиллаж байна.

Тус салбар нь 2 профессор , 3 дэд профессор, 11 ахлах багш, 16 багш, 5 сургалтын мастер гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж, доорх мэргэжлүүдээр өдөр,  эчнээ ангийн сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Сургалт явуулдаг хөтөлбөрүүд

  • Барилгын инженер

  • Хүрээлэн буй орчны инженер

  • Уул уурхайн ашиглалтын технологи

  • Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи

  • Геологи

  • Хүнсний инженерчлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>