2022-07-04
Chicago 12, Melborne City, USA

ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ ЧУХАЛ ХОЛБООС Мэргэжлүүд

ЗАРЛАЛ МЭДЭЭ

ОД ЦОГЦОЛБОР сургуулийн сурагчдад мэргэжлээ хэрхэн сонгох зөвлөмж өгч танилцуулга хийв

#ШУТИС_ДаТС, ДУА-ийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар, 15-р багтай хамтран ОД ЦОГЦОЛБОР сургуулийн 17 сурагчдад мэргэжлээ хэрхэн сонгох зөвлөмж өгч, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, Монгол улсын ЗГ-ын 321-р тогтоолын талаарх мэдээллүүдийг өгч, сургуулийн орчин материаллаг баазтай танилцууллаа.

👭👬👭👬👭👬👭🔖 Ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгосон:

ДУА дахь ХХҮГ-ийн АМЧБО мэргэжилтэн НАРМАНДАХ,

🔖 ШУТИС, ДаТС-ийн танилцуулга хийсэн: Багш Ж.Каламхас

🔛 Хөтөч багшаар: Ц.Алтанзул, Э.Жаргал нар ажиллалаа. ✅✅✅✅

X