Нээлттэй хичээл

Инженерчлэлийн салбарын багш С.Алтанцоож

Инженерчлэлийн салбарын багш Ш.Дуламсүрэн

Суурь шинжлэх ухааны тэнхимийн багш Ж.Каламхас

Инженерчлэлийн салбарын багш А.Ундрах

Инженерчлэлийн салбарын багш Б.Цогтсайхан