these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Дашхүү Баясгалан

Овог: Дашхүү
Нэр: БАЯСГАЛАН
Албан тушаал: Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
Э-майл хаяг: bayasaad@stda.edu.mn

Төгссөн сургууль:

1985 – 1990 онд Орос хэлний багшийн дээд сургуульд  /одоогийн ХУИС-д/  суралцан “орос хэлний  багш” мэргэжил эзэмшсэн.

2001 онд Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуульд “Гадаад хэлний сургалт ба соёл хоорондын харилцаа” сэдвээр боловсрол судлалын магистрын зэрэг хамгаалсан.

2002 – 2006 онд ОХУ-ын Москва хотноо А.С.Пушкины нэрэмжит Орос хэлний институтийн аспирантурт суралцан “Логоэпистемы из песен и их функции в русскоязычном коммуникативном пространстве” сэдвээр хэл шинжлэлийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг амжилттай хамгаалсан.

АЖЛЫН ТУРШЛАГА: 1990-1992 онд Шарын голын 10 жилийн 2-р сургуульд багш, гадаад хэлний секторын ахлагч;

1992-1994 онд Дархан хотын  10 жилийн  9-р дунд сургуульд багш;

1995-1999 онд Шарын голын 10 жилийн 2-р сургуульд багш, гадаад  хэлний секторын ахлагч,  хичээлийн эрхлэгч;

1999-2006 онд ХААИС-д багш, сургалтын технологич, сургалтын менежер

2006-оноос ШУТИС-ийн Дархан- Уул аймаг дахь Технологийн сургуульд  Хүмүүнлэгийн ухааны профессорын багийн дэд профессор, тэнхимийн эрхлэгч, тэргүүлэх профессор, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга.

 

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ, ЦОЛ:  Хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор,

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛ: Хэл шинжлэл, боловсрол судлал, боловсролын удирдлага

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛСАН БҮТЭЭЛ БОЛОН НЭГ СЭДЭВТ БҮТЭЭЛ

 1. Логоэпистемы из песен и их функции в русскоязычном коммуникативном пространстве: Дисс. на соискание ученой степени кандитата филологических наук (Ph.D): 10.02.01 Науч. рук. д-р, проф.

Н.Д. Бурвикова. – Москва, 2005. – 130х.

 1. Логоэпистемы из песен и их функции в русскоязычномкоммуникативном пространстве /Ред Бурвикова.Н.Д. – УБ.: 2011.-76 х.

НОМ, СУРАХ БИЧИГ, ГАРЫН АВЛАГА

 1. Обучение иностранному языку и межкультурная коммуникация /Д.Баясгалан. УБ., 2001.
 2. Русский язык /научный стиль речи /Пособие по самостоятельной работе. Д.Баясгалан, Х.Золзаяа, С.Одончимэг. Ред.Д.Баясгалан -Дархан.: 2010 г. -58с
 3. Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль: Сэтгүүл. /Д.Баясгалан, Х.Золзаяа, Л.Амгалан, М.Ундрал; -УБ., 2011. 31х
 4. Монгольский государственный университет науки и технологии. Филиал в Дархане. Буклет /Журнал-Д.Баясгалан, Х.Золзаяа, Л.Амгалан, М.Ундрал; -УБ., 2011г. -31с.
 5. Интерактивная технология в обучении: теория и практика. Книга преподавателя /Г.Томтогтох УБ.: 2012.-104 х. ISBN 978-99962-1-487-5
 6. Пособие по русскому языку для самостоятельных работ / Ред. Д.Баясгалан – Дархан.: 2012. -44х
 7. Деловой русский язык / Ред. Н.Бэгз. -Дархан.:2013.-140 х. ISBN 978-99962-1-915-3
 8. Пособие по русскому языку для магистрантов. / Ред. Г.Томтогтох – Дархан. 2013. -122х ISBN 978-99962-1-916-0
 9. Англи-орос-монгол хүнсний толь бичиг //Б.Хишигмаа, Р.Цэцэгмаа, Д.Баясгалан; Ред. Ц.Цэцэгмаа. – Дархан. 2015. -120х.
 10. Эс төгсөх хураангуй товчоон 3 / П.Эрдэнэбат, Д.Баясгалан; Ред.Ц.Батбаатар. -УБ.: Xpress, 2016.-246 х.
 11. Рабочая тетрадь по русскому языку /Элементарный уровень/. Ред. С.Одончимэг. Дархан. 2018.

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ, ИЛТГЭЛ

 1. Логоэпистема как след культуры в языке (с позиции монгольского филолога-преподавателя русского языка) / Д. Баясгалан // Вестник МАПРЯЛ. М., – 2004. №43. –Х. 69-72.
 2. Логоэпистема как след языка в культуре /Д. Баясгалан //Семиозис и культура.Сб. научных статей. Сыктывкар,  – 2005.  –Х. 266-267.
 3. Логоэпистема и песенное творчество /Д. Баясгалан // Вестник МАПРЯЛ. М.,– 2005. №46-47. –Х. 77-79.
 4. Логоэпистемы из песен /В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова,  Д. Баясгалан // Боловсрол судлал. УБ.,– 2005. №5. –Х. 51-52
 5. Следы русской культуры в монгольском языке / Д. Баясгалан // Русский язык за рубежом. М.,  – 2005 №3-4.
 6. Логоэпистемы из песен / В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова,  Д. Баясгалан // XXV Пушкинские чтения. Современная русистика: проблемы и перспективы. М., -2006. –Х 60-64.
 7. Современная лингвистика и прецедентные феномены /Д. Баясгалан // “Сургалт – эрдэм шинжилгээ–үйлдвэрлэлийн холбоо” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. – УБ.,2007. –Х 117-120.
 8. ШУТИС –ийн хөдөлмөрийн нормчлолын асуудалд. Д. Баясгалан, Б. Батгэрэл // “Дээд боловсролын тулгамдсан асуудлууд” онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл – Дархан., 2008.
 9. Логоэпистема как единица коммуникативного пространства // ШУТИС-ийн ЭШБ-ийн эмхтгэл. – УБ., №9/111. Х.148-155.
 10. Логоэпистема как единица коммуникативного пространства //Монгольское россиеведение: современное состояние и перспективы. Сборник материалов международной научно-практической конференции. –УБ., – 2010. С152-156
 11. Песенная логоэпистема в ассоциативно-вербальной сети носителей русского языка// Монголия и Россия: новые парадигмы отношений. Материалы международной научно-практической конференции, – УБ., – 2011. С78-83
 12. Хэлээр улс үндэстнийг зураглан судлах арга зүйн асуудалд //Эрдэм шинжилгээний бичиг. УБ., 2012. – I. Х 9-18
 13. Влияние тепловой обработки свеклы на содержание биологически активных веществ /Б.Хишигмаа, М.Оюун,  Д. Лхагвадолгор, Д. Баясгалан // ВСГТУ. Вестник. -Улан-Удэ.             -2013. С125-132
 14. Исследование свойств зерна пшеничных сортов, произрастающих в Монголии / Б.Пүрэвжаргал, Б.Хишигмаа, Д. Баясгалан // ВСГТУ. Вестник. -Улан-Удэ, 2013.  С132-136
 15. Мэргэжлийн англи хэлний хичээл заах арга зүйн зарим асуудалд / Б.Сувд–Эрдэнэ, Д.Баясгалан // Хүмүүнлэгийн ухаан II: Эрдэм шинжилгээний бичиг. ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль. -Дархан., – 2013. Х95-100
 16. Ээлжит хичээлд бэлтгэх асуудалд. Арга зүйн зөвлөмж / Д.Баясгалан, Б.Сувд–Эрдэнэ,                Х. Золзаяа  // Хүмүүнлэгийн ухаан II: Эрдэм шинжилгээний бичиг. ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль. -Дархан., – 2013. Х164-168
 17. Культурная память и язык в историческом контексте/на материале монгольского языка /             Л.Болд, Д.Баясгалан // Research writings: Эрдэм шинжилгээний бичиг. УБ. Соёмбо принтинг. 2014. Х 27-33.
 18. Методические следствия /Research writings: Эрдэм шинжилгээний бичиг. УБ. Соёмбо принтинг. 2014. Х150-155.
 19. Логоэпистемы в дискурсивном просстранстве русского и монгольского языков / Региональная культурная политика: материалы международного симпозиума: – Улан-Удэ.: Изд-во БГУ, -2015. –Т 2. – Х199-204.
 20. Суралцагчдын сурах арга барилыг тодорхойлох, сургалтын арга зүйг сонгох туршилт судалгаа

Б.Энхцацрал, Д.Баясгалан //Багш оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №09/214 / –УБ., 2017. Х188-192.

 1. “V.A.K”- сурах арга барилын онцлогт тулгуурлан дасгал, даалгавар боловсруулах арга зүйн асуудалд // “Гүйцэтгэлд суурилсан сургалт ба үнэлгээ”  сэдэвт ЭШХ-ын илтгэл. Эрдэнэт, 2018.
 2. A discussion of team teaching in English for Specific purposes5 ESP Course Design the 21st Century //Suvd-Erdene B, Bayasgalan D. постер илтгэл. ДаТС-ийн Профессор, багш нарын ЭШХ, Дархан-Уул аймаг, 2019 он.

РЕДАКТОРЛАСАН, ОРЧУУЛСАН БҮТЭЭЛ

 1. Эрдэмд суралцахуйн нууц /Н.Тэгшжаргал; Ред. Д.Баясгалан. -Дархан.:- 2010.-352х
 2. Русский язык /научный стиль речи/ Пособие по самостоятельной работе. /Д.Баясгалан, Х.Золзаяа, С.Одончимэг; Ред. Д.Баясгалан. Дархан.: -2010.-56х
 3. Хүмүүнлэгийн ухаан I: Эрдэм шинжилгээний бичиг. ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль. / Ред. Д.Баясгалан.- УБ., – 2012.  -163х
 4. Хүмүүнлэгийн ухаан II: Эрдэм шинжилгээний бичиг. ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль. / Ред. Д.Баясгалан.-Дархан., – 2013. -180х
 5. Принц. Засаглахуйн шаштир (The Prince) / Nicolo Machiavelli / Ред. О.Содномпил; Орч. Д.Баясгалан, Ц.Наранбат – УБ.: 2013. -15,6 х.х  ISBN 978-99962-1-915-3
 6. Улс төрийн ухааны нэр томьёоны тайлбар толь /Ж.Каламхас, Д.Дунгаамаа; Ред. Д.Баясгалан.  Дархан..:- 2013. 101х.
 7. Үндсэн хууль. Бие даалтын гарын авлага / Ред. Д.Баясгалан. Дархан.:-2013.89х
 8. Рабочая тетрадь для самостоятельных работ / Б.Эрдэнэчимэг; Ред. Д.Баясгалан. Дархан.:        -2013. 64х.
 9.   Research writings: Эрдэм шинжилгээний бичиг. УБ. Соёмбо принтинг.: – 2014. 244 х.
 10. Орос-монгол толь (Ус хангамж ус цэвэрлэгээ мэргэжлийн оюутнуудад зориулсан) /Х.Золзаяа; Ред. Д.Баясгалан. Дархан.:- 2014.
 11. Багш оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №02/164 / Ред. Д.Баясгалан. –УБ., 2015. – 334х
 12. Хүмүүнлэгийн ухаан IV: Эрдэм шинжилгээний бичиг. ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль. / Ред. Д.Баясгалан.- УБ., – 2016.  -150х
 13. Багш оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №10/193 / Ред. Д.Баясгалан. –УБ., 2016. – 325х
 14. Багш оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №09/214 / Ред. Д.Баясгалан. –УБ., 2017. – 273х
 15. Дархан-Уул аймгийн нэрэмжит Профессор багш нарын Эрдмийн чуулганы эмхэтгэл. -Дархан-Уул аймаг.: -2017. -124х
 16. Бие даалтын ажил хийх зөвлөмж / А.Бум-Аюуш, Ш.Дуламсүрэн; Ред. Д.Баясгалан. -Дархан-Уул аймаг.: -2017. -112х
 17. Багш оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №13/240 / Ред. Д.Баясгалан. –УБ., 2018. – 256х
 18. “Итгэлцэлд суурилсан соёлыг бий болгоё” Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл. Дархан. 2018. 170х.
 19.  Профессор багш, оюутан судлаачдын Эрдмийн чуулганы эмхэтгэл. -Дархан-Уул аймаг.: -2017. -190х
 20. Багш оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №31/259 / Ред. Д.Баясгалан. –УБ., 2019. – 237х                                                           

 Бусад

 1. “Ой тэмдэглэх мөчид” /нийтлэл/ Д. Баясгалан // Боловсрол. –УБ., 2007. –Х 7.
 2. ДаТС-ийн сурталчилгаанд зориулсан буклет /орос хэл дээр/ 2007.
 3. ДаТС-ийн сурталчилгаанд зориулсан буклет /орос хэл дээр/ 2009.
 4. Электрон хичээл / Орос хэл-2 RL102/ 2012 он /ШУТИС-ийн Ректорын 2012.02.28-ны А-39 тоот тушаалын хавсралт/
 5. ШУТИС-ийн 60 жилийн ойд зориулсан “ШУТИС”-ийн түүхэн замнал” 6 боть номын комиссын гишүүн. 1,4,5,6-р ботийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуультай холбогдох материалуудын автор.

 Удирдаж хамгаалуулсан магистрын ажил /Боловсрол судлал, боловсролын удирдлага/

 1. Г.Бямбасүрэн. Сурагчдын сурах хэрэгцээ, сонирхлыг мэргэжлийн баримжаа олох үйл ажиллагаатай нийцүүлэх нь. /Дархан дээд сургуулийн Захирлын Магистрын зэрэг олгох тухай 2009.05.05-ны өдрийн 28 тоот тушаал/
 2. Х.Тэгшжаргал. Сонсголын аргаар англи хэл суралцагчдын ярианы чадварыг хөгжүүлэх нь. /Дархан дээд сургуулийн Захирлын Магистрын зэрэг олгох тухай 2009.12.08-ны өдрийн 71 тоот тушаал/
 3. Ч.Мөнхцэцэг. Гадаад хэлний хичээлээр нэр томьёо эзэмшүүлэх арга зүйн зарим асуудал. /Дархан дээд сургуулийн Захирлын Магистрын зэрэг олгох тухай 2009.12.08-ны өдрийн 71 тоот тушаал/
 4. Н.Билэгт “ЕБС-ийн багш нарын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх нь” /Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Захирлын Магистрын зэрэг олгох тухай 2010.1212-ны 559 тоот тушаал/ УБ.
 5. О. Нэргүй.  “Боловсролын  байгууллагын хөдөлмөрийн харилцааны судалгаа” УБ. 2011.
 6. М.Нэргүй. “ЕБС дахь хөдөлмөрийн харилцааг боловсронгуй болгох нь”  /Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Захирлын Магистрын зэрэг олгох тухай 2011.12.06-ны өдрийн 717 тоот тушаал/ УБ.
 7. Ц.Жигдбаяр “Оюутны сурлагын үнэлгээний шинэчлэлийн асуудалд” /Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Захирлын Магистрын зэрэг олгох тухай 2011.08.16-ны өдрийн 407 тоот тушаал/ УБ.
 8. Ц.Хонгорзул “Хөдөө орон нутгийн багш нарын англи хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг судалсан нь ” /Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Захирлын Магистрын зэрэг олгох тухай 407 тоот тушаал/ УБ.
 9. М.Оюунцэцэг “Музейн боловсролын ажлыг эрчимжүүлэх зарим асуудал” “Дархан” дээд сургуулийн Захирлын Магистрын зэрэг олгох тухай 2011.05.21-ний өдрийн 34 тоот тушаал
 10. А.Оюун “Техникийн орчуулгын зарим асуудалд” /Дархан дээд сургуулийн Захирлын Магистрын зэрэг олгох тухай 2013.05.17-ны өдрийн 21 тоот тушаал/
 11. Ц.Урангоо. Их, дээд сургуулийн багш бэлтгэх бодлогын зарим асуудалд:туршлага ба сургамж. /ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2014.06.30-ны А/111 тоот тушаал/
 12. Р.Ариун-Эрдэнэ. “ЕБС-ийн сурагчдын интернетээс мэдээлэл авах хэрэгцээг орос хэлний сургалтын агуулгатай холбон судлах нь”  /Дархан дээд сургуулийн Захирлын Магистрын зэрэг олгох тухай 2013.12.19-ний өдрийн 63 тоот тушаал/
 13. Н.Болортуяа. “ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдад геометрийн айг эзэмшүүлэх арга зүйн асуудалд” /Дархан дээд сургуулийн Захирлын Магистрын зэрэг олгох тухай 2014.12.23-ны өдрийн 20 тоот тушаал/
 14. Ц.Нарантөгөлдөр “Их сургуулийн номын сангийн мэдээллийн баазыг их, дээд сургуулийн багш нарын судалгаа шинжилгээний ажилтай холбон судлах нь” /ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2015.01.26-ны А/17 тоот тушаал
 15. Г.Чимэгмаа. “Япон хэлний ханз үсгийг монгол хүнд эзэмшүүлэх аргуудыг судлах асуудалд” /ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2015.01.26-ны А/17 тоот тушаал/
 16. С.Мөнхзул. “СӨБ-ийн багш нарын хөдөлмөрийн нормчлол ажлдын үнэлгээний асуудалд /Орхон аймгийн жишээн дээр/” /ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2016.01.25-ны А/09 тоот тушаал/
 17. С.Сувдаа. “Чадамжид суурилсан сургалтын үнэлгээнд хийсэн судалгаа” /ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2017.01.19-ний А/05 тоот тушаал/
 18. Д.Ундрал. “ЕБС, их, дээд сургуулийн англи хэлний боловсролын агуулгын залгамжийн судалгаа”. /ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2017.01.19-ний А/05 тоот тушаал/
 19. О. Дамдинсүрэн.”Чадамжид суурилсан сургалтын үнэлгээний материалыг боловсронгуй болгох нь /ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2018.01.19-ний А/05 тоот тушаал/
 20. Б.Энхцацрал. “VAK сургалтын арга зүйг нэвтрүүлэх туршилт судалгаа” /ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2018.06.21-ний А/112 тоот тушаал
 21. О.Ундармаа. “Орос хэлний хичээлийг тоглоомын аргаар зааж туршсан судалгаа /ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2018.06.21-ний А/112 тоот
 22. Э.Энхбаяр. “Багшийн хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаагаар багшийн хөгжлийг дэмжих боломж”. /ШУТИС-ийн Захирлын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2019.01.23-ны А/20 тоот тушаал

Зөвлөсөн магистрын ажлууд /Боловсрол судлал, боловсролын удирдлага/

 1. З.Тамир. “Англи хэлний сургалтанд менежментийн арга зүй хэрэглэн сайжруулах зарим асуудалд” /ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2015.01.26-ны А/17 тоот тушаал/
 2. Б.Оюунзаяа. “Төгсөлтийн дараах сургалтын асуудалд” /ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2014.06.30-ны А/111 тоот тушаал/
 3. Б.Марал-Эрдэнэ. “Сургалтын арга зүйн шинэчлэлийн зарим асуудалд” /ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2014.06.30-ны А/111 тоот тушаал/
 4. Д. Эрдэнэбат. “МСҮТ-ийн зах зээлийн баримжаатай хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулах технологийн асуудалд”. /ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2016.01.25-ны А/09 тоот тушаал/
 5. Б.Болортуяа. “Их, дээд сургуулийн багш нарт тавигдах шаардлага, түүний өөрчлөлт” /ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2015.06.25-ны А/149 тоот тушаал/
 6. Ш.Оюунбилэг. “Англи хэлний сургалтанд мультимедиа хичээл боловсруулан туршсан үр дүн”. /ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2016.01.25-ны А/09 тоот тушаал/
 7. Р.Зоригт. “Биеийн тамирын хичээлд сурагч бүрийн оролцоог хангах болмжийн судалсан дүн” /ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2015.06.25-ны А/149 тоот тушаал/
 8. Ц.Балжингарав. “Сургалтын чанарт гэрийн даалгавар нөлөөлөх боломжийн судалгаа” /ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2017.01.19-ний А/05 тоот тушаал/
 9. С.Ганчимэг. Цэцэрлэгийн багшийн мэргэжлийн ур чадварын судалгаа. ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2017.01.19-ний А/05 тоот тушаал
 10. Э.Тодцэцэг. “Сурагчдын англи хэлний сонсох чадаврыг сайжруулах боломжийн судалгаа” /ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2018.06.21-ний А/112 тоот тушаал
 11. З.Отгонжаргал. ЕБС-ийн багш нарын гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх шаардлага. ШУТИС-ийн Ректорын Төгсөгчдөд магистрын зэрэг, диплом олгох тухай 2019.06.26-ны А/151 тоот тушаал

 Зөвлөсөн докторын ажил /Боловсрол судлал, боловсролын удирдлага/

Б.Сувд-Эрдэнэ. “Мэргэжлийн англи хэлний хичээлийг багаар заах арга зүйн туршилт судалгаа”. /ШУТИС-ийн Захирлын Горилогч нарт докторын зэрэг, диплом олгох тухай 201906.18-ны өдрийн А/145 тоот тушаал/