Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Чанарын Менежмент

 

 1. ШУТИС-ийн Чанарын Менежментийн Тогтолцоо

 

Дараах файлын доторх агуулгыг оруулах (1. ШУТИС-ЧМТогтолцоо гэсэн нэртэй файл)

https://drive.google.com/file/d/1kmhwFqPStK5inWaHM0nCAOsHV4BSsLdq/view?usp=sharing

 

(Үргэлжлээд доод хэсэгт нь дараах PDF slide-г шууд үзэх байдлаар оруулах. Линк биш шүү. Татаж авах боломжгүй, зөвхөн үзэхээр оруулах)

 Чанарын менежментийн тогтолцоо ба арга хэрэгсэл:

https://drive.google.com/file/d/1d4G6VIKazIFT4djn2GBVYfaT6vxuwpiQ/view?usp=sharing

 

 1. ХШУС-ийн чанарын баг

……С-ийн чанарын баг

 

ШУТИС-д чанарын менежементийн тогтолцоог нэвтрүүлэхээр хийгдэж буй ажлын хүрээнд бүрэлдэхүүн сургуулиудад сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгаа болон дотоод үйл ажиллагааны чанарыг хангах, түүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийж, олон улсын стандарт, холбогдох хууль тогтоомж, баталгаажуулалтын шаардлагад нийцүүлэх ажлыг зохион байгуулах зорилготойгоор ШУТИС-ийн захирлын 2021 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдрийн тушаалаар бүрэлдэхүүн сургууль бүр дээр чанарын менежер томилогдсон бөгөөд бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын зөвлөлөөр хэлэлцэн чанарын менежментийн баг байгуулагдсан. 

Багийн бүрэлдэхүүн:

Багийн ахлагч        

Гишүүд

 1. ХШУС-ийн чанарын  зорилт

ШУТИС-ийн ЧАНАРЫН БОДЛОГО

“Олон улсын стандартад нийцсэн боловсролын үйлчилгээг үзүүлж, мэдлэгт суурилсан нийгмийг цогцлоох манлайлагчдыг бэлтгэдэг судалгааны их сургууль болно.”

Чанарын зорилтууд, зорилтод хүрэхэд чиглэсэн төлөвлөлт

ШУТИС-ийн чанарын зорилтууд, түүнд хүрэхэд чиглэсэн төлөвлөгөөг 2-3 жилийн давтамжтай шинэчилж ШУТИС-ийн Захирлын тушаалаар батлан мөрдөнө. Чанарын зорилт нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

1.    Их сургуулийн стратегийн зорилттой уялдсан байх

2.    Чанарын бодлоготой уялдсан байх

3.    Хэмжигдэхүйц байх

4.    Байгууллагын үйл ажиллагаатай хамаарах шаардлагыг авч үзсэн буюу хэрэгжихүйц, бодитой байх

5.    Боловсролын үр шим хүртэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхтэй холбоотой байх

6.    Хянадаг байх

7.    Багш, ажилтнуудад мэдээлдэг байх

8.    Шаардлагатай тохиолдолд шинэчилдэг байх

Чанарын зорилтыг ШУТИС-ийн стратегийн зорилгууд болон чанарын бодлоготой уялдуулж, тэдгээрийг хэрхэн хэрэгжүүлэх, хэмжих төлөвлөгөөг боловсруулна. Чанарын зорилтын уялдаа холбоо:

ШУТИС-ийн чанарын зорилт

 1. ШУТИС-ийн удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг олон улсын жишигт нийцүүлэх
 2. ШУТИС-ийн бодлогын баримт бичгийг боловсронгуй болгох
 3. Сургалтын чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх
 4. Хүний нөөцийн сургалт, хөгжлийг дэмжих
 5. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн түвшинг дээшлүүлэх
 6. Харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

https://www.must.edu.mn/mn/chanar-bodlogo/

 

Чанарын зарчим

 1. Суралцагч, тэдний эцэг эх ажил олгогч, ажилтнуудын хүлээлт ба хэрэгцээнд төвлөрнө.
 2. ШУТИС-ийн бүх шатны нэгж дэх манлайлагчийн үнэт зүйл, загварыг бий болгож, хэвшүүлнэ.
 3. Их сургуулийн чанарын менежментийн тогтолцоонд хүн бүрийг оролцуулж, тэдний чадамжийг хөгжүүлнэ.
 4. Үйл ажиллагааг ойлгомжтой, харилцан уялдаатай (дэс дараалал) болгоход үйл явцын арга, хандлагыг ашиглана.
 5. Гүйцэтгэлийг хянаж, тасралтгүй сайжруулна.
 6. Өгөгдөл, мэдээллийн дүн шинжилгээнд үндэслэн шийдвэр гаргана.
 7. Харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг эрхэмлэнэ.
 8. Нийгмийн өмнө хариуцлагатай байна.
 9. Боловсролын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хүртээмжтэй, эрх тэгш байлгана.
 10. Боловсролын ёс зүйн хэм хэмжээг баримтална.
 11. Мэдээллийн аюулгүй байдал, хамгаалалтыг хангана.

 

 1. Хөтөлбөрийн дотоод чанарын баталгаажуулалт

Хөтөлбөрийн чанарын дотоод  баталгаажуулалт, сайжруулалт

ШУТИС-ийн чанарын бодлогын сургалтын чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд, ШУТИС-2030 стратеги төлөвлөгөөний тэргүүлэх 5 чиглэлийн нэг болох Засаглал, Менежментийн шинэчлэл-ийн чанарыг тасралтгүй үнэлж, сайжруулах тогтолцоог бүрдүүлнэ. Ингэхдээ:

 1. Чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэн, баталгаажуулж, тасралтгүй сайжруулна.
 2. Оролцогч талуудын сэтгэл ханамжийн үнэлгээг байнга хийж, үр дүнг дээшлүүлнэ.
 3. Байгууллагын хэмжээнд чанарын соёлыг түгээх, сайжруулалтын арга хэрэгслүүдийг хэрэгжүүлнэ.
 4. Үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог хөгжүүлж, хэрэгжүүлнэ.
 5. Хүн-байгальд ээлтэй шинэ стандартыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн баталгаажуулна.

 

Оролцогч талуудын сэтгэл ханамжийн үнэлгээг хийх төлөвлөгөө ба үйл явц нь: (доорх файлыг татаж аваад оруулах (4. Сэтгэл ханамж гэсэн файл))

 

https://docs.google.com/document/d/1pEhI3MUmEA57U8y7SADynWNMw2NW2KPH/edit?rtpof=true

 1. Баримт бичиг, маягт

Дараах файлын дотор агуулгыг оруулах (5. Баримт бичгийн тухай.doc файл)

https://docs.google.com/document/d/1gqPit6AkxJzVIhqfpldlUrHx4b0nKEpR/edit?usp=drive_web&ouid=114615164652209568753&rtpof=true

 

 1. Нийгмийн хариуцлага

 

ШУТИС-2030 стратеги төлөвлөгөөний тэргүүлэх 5 чиглэлийн нэг нь нийгмийн хариуцлага юм.

Зорилго: Нийгмийн хариуцлагаа ухамсарласан  манлайлагч их сургууль болно.

Зорилтууд:

 1. Иргэний боловсрол, шинжлэх ухааны соён гэгээрэлд хувь нэмэр оруулна.
 2. Эрх тэгш хүртээмжтэй боловсролын үйлчилгээг үзүүлнэ.
 3. Нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дорвитой хувь оруулна.
 4. Мэргэжлийн үйлчилгээний хүртээмж, нийгмийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.

 

7. Санал хүсэлт

 

Дараах google form-ыг бөглөхөөр харуулах

https://forms.gle/SuzdEg81o41BPg8g7 (Эхлээд санал хүсэлт гэсэн form-ынхоо баруун дээд буланд байгаа босоо 3 цэг дээр дарж ороод make copy хийж өөрийн google drive-daa хадгалаад дараа нь тэр файлынхаа share link-ийг авах хэрэгтэй. Мөн тэр 3 босоо цэг доторх add collaborators гэснийг сонгож өөрөөсөө бусад ЧМ-үүдийг хасаарай.)