these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Сосорбарам Галбадрах

Овог: Сосорбарам
Нэр: 
Галбадрах
Эрдмийн зэрэг: Доктор (Ph.D), дэд профессор
Албан тушаал: Салбарын профессор
И-мэйл: galaas@stda.edu.mn

Төгссөн сургууль:

1995 онд Багшийн коллежийн бакалавр,
1996 онд Төрийн захиргаа удирдлагын хөгжлийн институтын бакалавр,
1997 онд Төрийн захиргаа удирдлагын хөгжлийн институтын магистр,
2006 онд Удирдлагын академийн доктор(Ph.D),

Судалгааны ажлын чиглэл: Бүс нутаг, байгууллагын хөгжлийн төлөвлөлт, хөгжлийн бодлого

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд  

Ном, сурах бичиг, гарын авлага

 • Бүсийн болон орон нутгийн төлөвлөлтөнд хэрэглэгдэх оролцооны аргууд / С.Галбадрах, М.Сарандаваа, Н.Эгиймаа ; Ред. С.Галбадрах.- Гоухан, 2013.- 56х.
 • Макро эдийн засаг дахь хөрөнгө оруулалтын онол, арга зүй / С.Галбадрах, А.Баяр; Ред. Б.Цэрэндорж.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2011.- 179х.- ISBN 978-99962-1-211-6.
 • Шинэ зууны удирдлагын манлайлалд суралцахуй / Г.Бямбажав, С.Галбадрах; Ред. Г.Бямбажав.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2015.-245х.-ISBN 978-99973-2-882-3.
 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгаа / С.Галбадрах, И.Батхишиг нар; Ред. С.Галбадрах.- УБ.:2017.-245х.-ISBN 978-99973-2-882-3.

Эрдэм шинжилгээний илтгэл,өгүүлэл

 • Бизнес эрхлэлтийн орчны судалгаа / С.Галбадрах, Г.Алтанзаяа // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2009.-9/111.
 • Дархан-ҮТП-ийн удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалт, төлөвлөлт // Дархан үйлдвэрлэл технологийн парк хөгжлийн шинэ шийдэл: Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2011.-Х.3-14.
 • Монголын эдийн засаг дахь төрийн оролцоо // ШУТИС-ийн э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- 2011.- 3/119. Х.167-171.
 • Бүс нутгийн хөгжлийн стратеги боловсруулах онол, арга зүйн асуудалд / Д.Эрдэнэчулуун, Л.Тамир // Хүрэл тогоот: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл. 2012.- Х.201-203.
 • Бүс нутгийн эдийн засгийн шинжилгээнд тогтвортой хөгжлийн өргөтгөсөн загвар ашиглах онол, арга зүйн асуудал // ДаТС-ийн э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2012. – Х.4-6 (ШУТИС)
 • ҮТП-ийг байгуулж буй үйл явц, тулгамдаж буй асуудлууд // Орон нутгийн хөгжлийн гарц: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2012.-Х.31-37.
 • Бизнес эрхлэгчдийн өрсөлдөх чадварын талаарх судалгаа // ДаТС-ийн э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2013.- №1.- Х.4-6.(ШУТИС)
 • Strategic tendency to develop mountain mining- metallurgical complex in mongolia / S.Galbadrakh, Ya.Battsetseg, D.Khugjmaa // ICCST 2013 Conference proceedings.- P.194-197.
 • The process and recent issues of establishing industrial development zones in mongolia / S.Galbadrakh, Ya.Battsetseg, D.Khugjmaa // IFOST 2013 Proceedings.- 2013.- P.765-768.
 • A Proposed method for industrial development in Darkhan-Uul province / S.Galbadrakh, Ya.Battsetseg, D.Khugjmaa // ICIED-2015 Proceedings.-P.99-102.
 • Банкнаас гадуурх мөнгөний судалгаа // Банк санхүүгийн салбарын хөгжил-2014: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.-Дархан-Уул.- 2014.-Х.4-10.
 • Дархан-Уул аймагт уул-уурхай-төмөрлөгийн үйлдвэрийн цогцолбор байгуулах асуудалд / С.Галбадрах, Я.Батцэцэг, Д.Лханаг // Монгол-Японы эрдэмтдийн: засгийн газрын бодлого, аж үйлдвэр, менежментийн асуудал сэдэвт 13-р симпозиумын эмхэтгэл.-УБ., 2014.-Х.61-70.
 • Consumption situation of Mongolian economy / S.Galbadrakh, D.Erdenechuluun // ICCST 2014 Conference proceedings.-2014.
 • Хөрөнгө оруулалтын эдийн засагт гүйцэтгэх үүрэг / С.Галбадрах, Б.Болдбаатар // ДаТС-ийн э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2014.- №1. (ШУТИС)
 • Хотуудынхаа статусыг эргэн сэргээе // Нутгийн удирдлага: Сэтгүүл.-УБ., 2014.- №8.-Х.47-50.
 • Хотуудынхаа статусыг эргэн сэргээе / Монголын үнэн сонин.-2014/10/24 .№204.
 • Боловсролын салбарын удирдах ажилтнуудын манлайллын хөгжлийн судалгаа / Г.Бямбажав, С.Галбадрах // ШУТИС-ийн Э/ш ний бүтээлийн эмхэтгэл.-УБ.,2015.-№ 17/181.-Х.51-56.
 • Банкны салбарын хөгжлийн өнөөгийн байдлын судалгаа // Банк санхүүгийн салбарын хөгжил-2015: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл. Дархан-Уул, 2015.-Х.4-9.
 • Бүс нутгийн эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх арга зам / С.Галбадрах, Л.Тамир // ДУА-ийн ИТХ-ын дэргэдэх судалгааны танхим бүтээлийг бүтээгдэхүүн болгох нь хэлэлцүүлгийн эмхэтгэл. Дархан-Уул, 2015.- Х.7-12.
 • Дархан-ДЦСТӨХК-д чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлж буй өнөөгийн байдалд хийсэн судалгаа // Гэгээлэг мөрөөдөл-2015: э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл. Дархан-Уул, 2015.-Х.61-67
 • Дархан-Уул аймгийн боловсролын салбарын хөгжлийн стратеги // CDIO сургалтын дэвшилтэт аргыг нэвтрүүлэх боломж: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл. Дархан-Уул, 2015.-Х.61-65.
 • Regional policy and administrative system’s theory and its practical issues / S.Galbadrakh, D.Khugjmaa, Ya.Battsetseg // Proceeding the 6th conference of MUSTAK-2015.- УБ., 2015.- № 2.- Х.122-125
 • Хотын статусыг сэргээх хийгээд-Дархан хотын дүрэм боловсруулах практик хэрэгцээ шаардлага, шийдвэрлэх арга зам // Дархан хотын хөгжлийн стратеги II: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл. Дархан-Уул, 2015. -Х.21-27.
 • Эдийн засаг дахь орлогын хуваарилалт, ядуурал // ДаТС-ийн Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл. Дархан-Уул, 2015. №11/175.-Х. 3-8.
 • A Case for the establishment of new Scientific and Research park in Darkhan city / S.Galbadrakh, L.Tamir // Management& Innovation scientific journal ICIED 2016, № 01(001).-UB.,2016.-Р.148-150
 • Дархан-Ухаалаг хот // Дарханы хөгжил: Олон улсын эдийн засгийн форум:Сэтгүүл.- 2016.-Р.25
 • Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн загвар: боломж, шийдэл // Хөгжлийн загвар: Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл. Дархан-Уул, 2016.-Х.3-7.
 • Evaluating student assessment with a Systematicall Dynamic modelling / S.Galbadrakh, L.Tamir // The 7th MUSTAK international conference MIC-2016.-УБ.,2016.-Р.32-36.
 • The ways to develop value added products in Darkhan-Uul province / S.Galbadrakh, D.Khugjmaa // Proceedings of IFOST-2016.- P.122-124
 • Үйлдвэрлэлийн хөгжлийн ирээдүй-кластер // Дархан-Уул аймагт аж үйлдвэрийн кластер хөгжүүлэх боломж:Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл. Дархан-Уул, 2016.-Х.4-12.
 • Арилжааны банкны зээлийн хүү, түүнийг бууруулах боломж // Банк санхүүгийн салбарын тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл. Дархан-Уул, 2017.-Х.4-10.
 • Study on youth employment // Labor market issues: current state, prospects and challenge international conference scientific papers.- Darkhan-uul, 2017.- P.4-10.
 • The survey of forecasting on energy and heating production and its consumption in Darkhan-Uul, / S.Galbadrakh, D.Khugjmaa, Kh.Ider // Proceedings of IFOST-2017.
 • Эдийн засгийн хөгжил, түүний уг сурвалж // ДаТС-ийн багш оюутны Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл. Дархан-Уул, 2017.-№9/214.- Х.236-242.
 • Банк санхүүгийн салбарын хөгжлийн түвшинд голлон нөлөөлж буй хүчин зүйлс // Банк санхүүгийн салбарын хөгжил-2018: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл. Дархан-Уул, 2018.-Х.4-12.
 • Development of tourism business in protected areas. “Green development” International Conference scientific papers. Darkhan-Uul, 2018.-P.4-10.
 • Доминантные мотивации достижения успеха студентов школы технологии Монгольского Университета Науки и Технологии, / Москвич Ю.Н., Галбадрах С. // Социодинамика: г. Дархан-Уул, 2018.-№ 6.-С.21-34.
 • Economic growth study (In the case of Darkhan-Uul province) /B.Yerkebulan, S.Galbadrakh // Management& Innovation scientific journal ICIED-2018.- UB.,2018.- № 02(008).-Р.78-85.
 • Issues of economic security in the globalization. / S.Galbadrakh, D.Khugjmaa // Border security issues and solutions: Materials of International scientific conference. Ulaanbaatar: 2018.-P.164-171.
 • Survey on the demand and supply of youth employment in Darkhan-uul province /S.Galbadrakh, D.Khugjmaa // Management& Innovation scientific journal ICIED 2018.-№ 02(008).-UB.,2018.-Р.71-74.
 • The development model of Darkhan city: opportunity & solution /S.Galbadrakh, E.Lhagvasuren // Management& Innovation scientific journal ICIED 20176-№ 02(004). UB.,2018.-Р.67-71.
 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн мэргэжилтэн бэлтгэх асуудалд // Дээд боловсролын шинэчлэл-Багшийн хөгжил: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл. Ховд, 2018.-Х.183-189

Төсөл гэрээт ажил

 • Дархан-үйлдвэрлэл технологийн паркийн техник, эдийн засгийн үндэслэл: Судалгааны төсөл.-Дархан-Уул, 2008.
 • Албан бус секторт үйл ажиллагаа явуулдаг бизнес эрхлэгчдийн өнөөгийн байдлын судалгаа: ГТХАН-ийн бүс нутгийн эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр хийгдсэн судалгаа.-Дархан-Уул, 2010.
 • Дархан-үйлдвэрлэл, технологийн паркийн техник, эдийн засгийн үндэслэл: Дархан-ҮТП-ийн хөгжлийн хөтөлбөр-2011-2016: Гэрээт ажил.-Дархан-Уул, 2011.
 • Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 2021 он хүртэлх хөгжлийн хөтөлбөр: Гэрээт ажил.-Дархан-Уул, 2012.
 • Дархан-Уул аймагт боловсрол хотхон байгуулах нь: Төсөл.-Дархан-Уул, 2013.
 • Хувийн хэвшлийн өрсөлдөх чадварыг бэхжүүлэх санаачлага: ХАҮТ-тай хамтарсан төсөл.-Дархан-Уул, 2013.
 • Дархан-Уул аймгийн сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролыг 2014-2020 он хүртэл хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө: Гэрээт ажил.- Дархан-Уул.-Уул, 2014.
 • Дархан хотын дүрэм боловсруулах: Гэрээт ажил.- Дархан-Уул, 2014.
 • Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын 2021 он хүртэлх хөгжлийн хөтөлбөр: Гэрээт ажил.-Дархан-Уул, 2016.
 • ДаТС-ийн стратеги төлөвлөгөө боловсруулах: Төслийн ажил.-Дархан-Уул, 2016. (ШУТИС)
 • Дархан-Ус суваг компаний 2025 он хүртэлх стратеги төлөвлөгөө: Гэрээт ажил.-Дархан-Уул, 2017.
 • Дарханы ДЦС- компаний 2030 он хүртэлх стратеги төлөвлөгөө: Гэрээт ажил.-Дархан-Уул, 2018.
 • Худалдан авах үйл ажиллагааны явцын авлигын эрсдлийг үнэлэх: Судалгааны төсөл.-Дархан-Уул, 2019.