2024-02-28
Chicago 12, Melborne City, USA

ЭЛСЭЛТ ЧУХАЛ ХОЛБООС TEAMS заавар

Online registration Links OCCUPATIONS

Овог:УРТНАСАН

Нэр: МӨНХЦЭЦЭГ

Эрдмийн зэрэг: Доктор

АЛБАН ТУШААЛ:  Дэд профессор

Цахим шуудан: umunkhtsetseg@stda.edu.mn

Өрөө: II байр 406

Утас: 99376789

МЭРГЭЖИЛ:  Математикч, математикийн багш

Төгссөн сургууль:

 • Доктор (Ph.D) ШУТИС, ХШУС Монгол улс,  2012 он
 • Магистр ШУТИС, КТМС  Монгол улс,  2007 он
 • Бакалавр МУБИС,  Монгол улс, 1999 он

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

 • ADB, БСШУЯам, Дээд боловсролын шинэчлэл хамтарсан “Номын сан бол оюутан миний хоёр дах гэр” нэртэй төслийг оюутан Ч.Бямбасүрэнтэй хамтран  9 сая 384 төгрөгийн төслийг удирдсан.

 • Математик-I
 • Математик-II
 • Ердийн дифференциал тэгшитгэл
 • Математик тооцооллын үндэс
 • Инженерийн загварчлал
 • Судалгааны ажлын семинар-I
 • Судалгааны ажлын семинар-II
 • Судалгааны ажлын семинар-III
 • Боловсролын судалгааны арга зүй
 • Сургалтын сэтгэл зүй
 • Мэдээлэл харилцааны дэвшилтэт технологи

 • 2010 оноос ШУТИС-ийн ДаТС-д математикийн багш
 • 2001-2010 онд Техникийн коллежид математикийн багш

Судалгааны ажлын чиглэл: Инженерийн математикийн сургалтад мэдээлэл харилцааны технологи нэвтрүүлэх арга зүй 

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд

 • Инженерийн математикийн сургалтад мэдээлэл харилцааны технологи нэвтрүүлэх арга зүй: Боловсролын ухааны д-рын (Ph.D) зэрэг горилсон диссертац: 52.20.01 / Э/Ш-ний удирд. д-р (Ph.D) проф. Д.Буянтогтох.- Хамгаалсан 2012.12.26.- УБ., 2012.- 130.х.:CD-тэй.-(БСШУЯ. ШУТИС).- Номзүй: Х.120-125.

 • Математик 1 хичээлийн томъёо тодорхойлолт / У.Мөнхцэцэг; – Дархан-Уул аймаг.: 2008.-2х.х.
 • Математик 2 хичээлийн томъёо тодорхойлолт /У.Мөнхцэцэг; – Дархан-Уул аймаг.: 2008.-2х.х.
 • Математик-2  хичээлийн бие даах ажлын гарын авлага / У.Мөнхцэцэг; – Дархан-Уул аймаг.: 2008.-2,5х.х.
 • Математик-2   хичээлийн лекцийн гарын авлага / У.Мөнхцэцэг; – Дархан-Уул аймаг.: 2008.-2,5х.х.
 • Математик-3   хичээлийн лекцийн гарын авлага / У.Мөнхцэцэг.- Дархан-Уул аймаг.: 2009.-114
 • Математикийн томъёо тодорхойлолт /У.Мөнхцэцэг,.- Дархан-Уул аймаг.: 2009.-1,2х.х. 33
 • Хэрэглээний математик хичээлийн гарын авлага / У.Мөнхцэцэг; – Дархан-Уул аймаг.: 2009.-1,5х.х. 114
 • Математик 1 хичээлийн лабораторийн ажлын заавар гарын авлага / У.Мөнхцэцэг; Дархан-Уул
 • Математик 2 хичээлийн лабораторийн ажлын заавар гарын авлага /У.Мөнхцэцэг, Дархан-Уул аймаг.: 2010.-3х.х 55

 • Технологийн түвшний үнэлгээний математик загвар / У.Мөнхцэцэг // Залуу  эрдэмтдийн  ЭШОПБХурал: Э/ш-ний эмхэтгэл.- УБ., 2008.-Х.35-37
 • Дээд сургуулийн багшийн бие хүний чанар төлөвшихөд нөлөөлөх дотоод хүчин зүйл / У.Мөнхцэцэг // ТДС-ийн багш оюутны эрдэм шинжилгээний эмхтгэл, Дархан., 2008. -Х
 • Дархан-Уул аймгийн ИДС-ийн оюутнуудын дээд математикийн хичээлийн түвшинг үнэлэх нь / // Багш нарын баярын хүрээнд зохион байгуулагдсан ЭШБХурал: Э/ш-ний эмхэтгэл. –Дархан., 2010.-Х.
 • Математическая модель оценки технологического уровня развития энергетических отраслей / У.Мөнхцэцэг // ГОУ ВПО. -Улан-Удэ., 2011. –Х.
 • Оюутны үнэлгээнд дүн шинжилгээ хийх нь / У.Мөнхцэцэг // Оюутны мэдлэгийг үнэлж дүгнэх ажлыг боловсронгуй болгох нь: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2010. –Х.74-79.
 • Математикийн хичээлээр амжилттай суралцахад оюутны бие даах ажлын нөлөө/  У.Мөнхцэцэг // Инженерийн чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудын математик боловсролын зарим асуудлууд:  Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2010. -Х49-51.
 • Оюутны Бие Даах Ажилд зарцуулсан хугацааг сурлагын амжилттай нь харьцуулан судлах нь / У.Мөнхцэцэг // ТДС-ийн Багш оюутны эрдэм шинжилгээний хурал: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2010. -Х41-45
 • Математикийн хичээлд компьютерийн програм хангамжуудыг хэрэглэх нь / У.Мөнхцэцэг // Мэдлэгт суурилсан хөгжлийн түлхүүр: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2011. -Х
 • Дарханы ДЦС-4 ХХАА-ны өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ / У.Мөнхцэцэг // ДаТС -ийн оюутны ЭШБХуралд илтгэл: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2011. -Х
 • Дархан-Уул аймгийн хүн амын өсөлтийн төлөв байдал / ДаТС-ийн оюутны ЭШБХурал: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2011. -Х
 • Исследование возможностей использования информационных технологий при в обучении математике м вузах Монголий / У.Мөнхцэцэг //Математика ее приложение и математическое образование мпмо’11: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№ 2. -27 июня-1июле 2011. -Х
 • Об оценке успеха обучения урока высшей математики / У.Мөнхцэцэг // International conference on food and ecology: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл 9th ., June 2011. -Х
 • Оюутны чөлөөт цагт хийсэн дүн шинжилгээ / У.Мөнхцэцэг // ДаТС-ийн оюутны ЭШБХурал: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2012. -Х
 • Инженерийн математикийн сургалтанд мэдээлэл харилцааны технологи хэрэглэх зарим боломж / Математик, компьютерийн ухаан -2012:  Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№2. -2012. -Х
 • Инженерийн математикийн хичээлээр оюутны бие даах ажлын өнөөгийн байдал түүнийг сайжруулах арга зам / Оюутны бие даах ажил бол их дээд сургуулийн  сургалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг, суралцахуйн дээд хэлбэр мөн: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№ 2. -2012. -Х
 • “Инженерийн математик сургалтын зарим асуудлууд / Математик боловсролын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№ 2. -2012. –Х
 • Дархан-Уул аймгийн байгаль экологийн өнөөгийн төлөв байдалд хийсэн судалгаа / Дарханы ногоон хөгжилд оюутан миний оруулах хувь нэмэр: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№ 2. -2013. -Х
 • Дээд математикийн хичээлээр оюутны мэдлэг чадварыг үнэлэх нь / ДБСМ-ын нийгэмлэг, оюутны сурах үйлийн үр дүнгийн үнэлгээг боловсронгуй болгон шинэчлэх асуудал: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№ 2. -2013. -Х
 • Инженерийн математикийн хичээлийн лекц, түүнийг боловсронгуй болгох арга зам / ДБСМонголын нийгэмлэг , дээд боловсролын шинэчлэл-сургалтын технологи:  Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№ 2. -2013. -Х
 • Багш оюутны харилцааг харьцуулан судлах нь / Багш оюутны эрдэм шинжилгээний хурал: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№ 2. -2014. –Х54
 • “Дээд математикийн хичээлээр оюутны мэдлэг чадварыг үнэлэх нь/ Шинжлэх ухааны хөгжилд математик боловсрол хэрэглээний хандлага: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№ 1. -2014-04-11. –Х95
 • Инженерийн математикийн хичээлийн үр дүнг сайжруулах боломж Математик-физикийн сургалтын агуулга, арга зүйн-инноваци: Улсын хэмжээний Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№ 2. -2014-05-03. –Х42
 • Some researches of using information technology for engineering mathematics /Scientific transactions advensed engineering mathematics and mechanics-2012: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ.,  -2015. –Х104
 • Үр дүнд суурилсан сургалтыг зохион байгуулах нь CDIO – сургалтын дэвшилтэт аргыг нэвтрүүлэх боломж: Улсын хэмжээний Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан., -№ 1. -2015-05-10. –Х23
 • Математикийн хичээлээр суралцагчдын сурах үйлийг идэвхжүүлэх боломжийн судалгаа / У.Дашням  хамтран CDIO – сургалтын дэвшилтэт аргыг нэвтрүүлэх боломж: Улсын хэмжээний Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан., -№ 1. -2015-05-10. –Х176
 • Багаар ажиллах хэлбэрээр зохион байгуулсан хичээлээр оюутны мэдлэг чадварыг үнэлэх нь  / CDIO – сургалтын дэвшилтэт аргыг нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлууд: Улсын хэмжээний Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан., -№ 2. -2016-05-05. –Х57
 • Математикийн хичээлийн чанарт нөлөөлөх зарим хүчин зүйлийн судалгаа  / Дээд боловсролын сургалтанд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх асуудалд : Олон улсын Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан., -№ 3. -2017-05-06. –Х116
 • Чадамжид суурилсан сургалтын тогтолцооны хэрэгжилтийг суралцагчдын ур чадвараар тооцох нь / магистр С.Энхтуяа хамтран Багш оюутны ЭШ Бүтээлийн эмхтгэл, -№9/214. -2017. –Х212-215
 • Мэргэжлийн боловсролын салбарыг үнэ цэнэтэй болгоход брэнд бүтээгдэхүүн нөлөөлөх нь/ магистр Л.Туул хамтран  Багш оюутны ЭШ Бүтээлийн эмхтгэл, -№9/214. -2017. –Х206-211
 • 6 настай хүүхдийг нас, бие сэтгэхүйн онцлогт тохируулан тоглоомын аргаар сургалт зохион байгуулах нь  / Инженер технологийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлага : Улсын хэмжээний Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан., -№ 4. -2018-05-09. –Х403
 • “A study project based learning in writing untegrated mathematics lesson plan in specific instructional methodology” First international conference applied sciences engineering 2019”:.UB Mongolia.-2019.06X 589-592
 • “Идэвхтэй сургалтын аргыг ИДС-д туршин хэрэгжүүлж буй байдлын судалгаа” ШУТИС Нээлттэй боловсрол  2019-12-12
 • ШУТИС-Ахлах сургуулийн ЭШБүтээлийн эмхтгэл “Идэвхтэй сургалтын аргыг ЕБС, ПК –д туршин хэрэгжүүлж буй байдалд хийсэн судалгаа”, CDIO-ҮДБС-2019 хуралд постер өгүүлэл
 • Багш, сурагчдын сурах бичигт хандах хандлага, хэрэглээ  магистр Т.Ариунаа, А.Батмандах  хамтран “Инженер, технологийн боловсролд тулгамдаж буй асуудлууд-V”,  ЭШ-ний бүтээлийн эмхэтгэл.-Дархан., 2019. Х279
 • Сургалтын  хэрэглэгдэхүүн бэлтгэхэд сурагчдыг оролцуулан чадамжийг эзэмшүүлэх нь. Магистр хамтран Ч.Отгонбаяр  “Инженер, технологийн боловсролд тулгамдаж буй асуудлууд-V”.- ДаТС-ийн ЭШ-ний бүтээлийн эмхэтгэл.-Дархан., 2019. Х286
 • Сургалтад биет хэрэглэгдэхүүн ашиглаж хүүхдийг хөгжүүлэх боломж “,магистр Б.Мөнхжаргал хамтран Инженер, технологийн боловсролд тулгамдаж буй асуудлууд-V”.- ДаТС-ийн ЭШ-ний бүтээлийн эмхэтгэл.-Дархан., 2019. Х298
 • Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтын аргууд, магистр Г.Нямсүрэн хамтран “Инженер, технологийн боловсролд тулгамдаж буй асуудлууд-V”.- ДаТС-ийн ЭШ-ний бүтээлийн эмхэтгэл.-Дархан., 2019. Х300

 • Идск-ийн багшийн мэдээллийн технологийн мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлэх асуудал, магистр Б.Баярмаа хамтран “Инженер, технологийн боловсролд тулгамдаж буй асуудлууд-V”.- ДаТС-ийн ЭШ-ний бүтээлийн эмхэтгэл.-Дархан., 2019. Х320
 • “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн, түүнд хийсэн судалгаа” Чанартай боловсрол -хүний хөгжил сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, Дээд боловсрол эрин үе сэтгүүл 154-158 АШУИС-Дархан 2020
 • Багшийн бүтээлч ур чадварыг хөгжүүлэхэд цахим үзүүлэнгийн нөлөө”, магистр Г.Соронзонболд хамтран Боловсролын цахим шилжилт, тулгамдаж буй асуудлууд “ 2021, Х115
 • “Цахим сургалтыг орчин үеийн дижитал технологийн дэвшилтэй хослуулан зохион байгуулах нь” Орчин үеийн боловсролын чиг хандлага Улсын хэмжээний ЭШХ-VIII 2022, Х66
 • ЕБС-ийн математикийн хичээлийн суралцахуйн үр дүнд хийсэн судалгаа” магистр  Г.Янжиндулам хамтран ШУТИС, ДаТС, Багш оюутны ЭШБүтээлийн эмхэтгэл №22(10)298, 2022, Х164
 • Чадварт суурилсан хөтөлбөрийг туршсан зарим үр дүн” магистр Н.Даваацэцэг хамтран  ШУТИС, ДаТС, Багш оюутны ЭШБүтээлийн эмхэтгэл №22(10)298, 2022, Х164

 • Дээд боловсролын сургалтанд дэвшилтэт технолги нэвтрүүлэх, үр дүнд суурилсан сургалтын чиглэлээр олон улсын хэмжээний-1, улсын хэмжээний-2, бүс нутгийн хэмжээний-3 ЭШОПХурлуудыг зохион байгуулж удирдан явуулсан. Эдгээр хурлуудын 7 ширхэг бүрэн эмхтгэлийг редакторлон гаргасан.                                                                                   
 • 2014 он  Математик физикийн сургалтын агуулга, арга зүй-иноваци ЭШХурал 154 ху
 • 2015 он CDIO – сургалтын дэвшилтэт аргыг нэвтрүүлэх боломж ЭШХурал 25Х.Х
 • 2016 он CDIO – сургалтын аргыг нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлууд 26 Х.Х
 • 2017 он Дээд боловсролын сургалтанд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх асуудалд 25 Х.Х
 • 2018 он Инженер технологийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлага 35 Х.Х
 • 2019 он Дээд боловсролын шинэчлэлийн асуудал  ЭШХурал эмхтгэл
 • 2021 он “Боловсролын цахим шилжилт, тулгамдаж буй асуудлууд “

 • Инженерийн математикийн сургалтад мэдээлэл харилцааны технологи нэвтрүүлэх арга зүй, Монгол Улс, Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ  /-2019.-№11184.
https://research.psru.ac.th/image/journal/slot-deposit-dana
https://status-mobile-dev.telematics.toyota.com/link-gacor
http://draco.cs.wpi.edu/snpintool/tmp/uploads/slot-gacor
http://apollonis.frl.auth.gr/slot-gacor
http://rmc.math.tsu.ru/wp-includes/faq-slot-gacor
https://revistadeas.inah.gob.mx/publico/slot-gacor-deposit-pulsa-tanpa-potongan
https://culturas.inah.gob.mx/bocoran-slot-gacor/
https://melkite.org/wp-content/uploads/-/slot-hoki-dan-gacor/