these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Уртнасан Мөнхцэцэг

Овог:УРТНАСАН
Нэр: МӨНХЦЭЦЭГ
АЛБАН ТУШААЛ:  Дэд профессор
МЭРГЭЖИЛ:  Математикч, математикийн багш
Утас: 99376789
Е-шуудан: umunkhtsetseg@stda.edu.mn

БОЛОВСРОЛ:

 • Доктор (Ph.D) ШУТИС, ХШУС Монгол улс,  2012 он
 • Магистр ШУТИС, КТМС  Монгол улс,  2007 он
 • Бакалавр МУБИС,  Монгол улс, 1999 он

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

 • 2010 оноос ШУТИС-ийн ДаТС-д математикийн багш
 • 2001-2010 онд Техникийн коллежид математикийн багш

ЗААДАГ  ХИЧЭЭЛ:

 • Математик-I
 • Математик-II
 • Ердийн дифференциал тэгшитгэл
 • Математик тооцооллын үндэс
 • Инженерийн загварчлал
 • Судалгааны ажлын семинар-I
 • Судалгааны ажлын семинар-II
 • Судалгааны ажлын семинар-III
 • Боловсролын судалгааны арга зүй
 • Сургалтын сэтгэл зүй
 • Мэдээлэл харилцааны дэвшилтэт технологи
  1. ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛСАН БҮТЭЭЛ БОЛОН НЭГ СЭДЭВТ БҮТЭЭЛ

  Инженерийн математикийн сургалтад мэдээлэл харилцааны технологи нэвтрүүлэх арга зүй: Боловсролын ухааны д-рын (Ph.D) зэрэг горилсон диссертац: 52.20.01 / Э/Ш-ний удирд. д-р (Ph.D) проф. Д.Буянтогтох.- Хамгаалсан 2012.12.26.- УБ., 2012.- 130.х.:CD-тэй.-(БСШУЯ. ШУТИС).- Номзүй: Х.120-125.

  1. ГАРЫН АВЛАГА

  Математик 1 хичээлийн томъёо тодорхойлолт / У.Мөнхцэцэг; – Дархан-Уул аймаг.: 2008.-2х.х.

   Математик 2 хичээлийн томъёо тодорхойлолт /У.Мөнхцэцэг; – Дархан-Уул аймаг.: 2008.-2х.х.

   Математик-2  хичээлийн бие даах ажлын гарын авлага / У.Мөнхцэцэг; – Дархан-Уул аймаг.: 2008.-2,5х.х.

   Математик-2   хичээлийн лекцийн гарын авлага / У.Мөнхцэцэг; – Дархан-Уул аймаг.: 2008.-2,5х.х.

  Математик-3   хичээлийн лекцийн гарын авлага / У.Мөнхцэцэг.- Дархан-Уул аймаг.: 2009.-114

  Математикийн томъёо тодорхойлолт /У.Мөнхцэцэг,.- Дархан-Уул аймаг.: 2009.-1,2х.х. 33

  Хэрэглээний математик хичээлийн гарын авлага / У.Мөнхцэцэг; – Дархан-Уул аймаг.: 2009.-1,5х.х. 114

  Математик 1 хичээлийн лабораторийн ажлын заавар гарын авлага / У.Мөнхцэцэг; Дархан-Уул аймаг.: 2010.-3х.х. 55

  Математик 2 хичээлийн лабораторийн ажлын заавар гарын авлага /У.Мөнхцэцэг, Дархан-Уул аймаг.: 2010.-3х.х 55

  1. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ, ИЛТГЭЛ

  Технологийн түвшний үнэлгээний математик загвар / У.Мөнхцэцэг // Залуу  эрдэмтдийн  ЭШОПБХурал: Э/ш-ний эмхэтгэл.- УБ., 2008.-Х.35-37

  Дээд сургуулийн багшийн бие хүний чанар төлөвшихөд нөлөөлөх дотоод хүчин зүйл / У.Мөнхцэцэг // ТДС-ийн багш оюутны эрдэм шинжилгээний эмхтгэл, Дархан., 2008. -Х

  Дархан-Уул аймгийн ИДС-ийн оюутнуудын дээд математикийн хичээлийн түвшинг үнэлэх нь / // Багш нарын баярын хүрээнд зохион байгуулагдсан ЭШБХурал: Э/ш-ний эмхэтгэл. –Дархан., 2010.-Х.

  Математическая модель оценки технологического уровня развития энергетических отраслей / У.Мөнхцэцэг // ГОУ ВПО. -Улан-Удэ., 2011. –Х.

  Оюутны үнэлгээнд дүн шинжилгээ хийх нь / У.Мөнхцэцэг // Оюутны мэдлэгийг үнэлж дүгнэх ажлыг боловсронгуй болгох нь: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2010. –Х.74-79.

  Математикийн хичээлээр амжилттай суралцахад оюутны бие даах ажлын нөлөө/  У.Мөнхцэцэг // Инженерийн чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудын математик боловсролын зарим асуудлууд:  Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2010. -Х49-51.

  Оюутны Бие Даах Ажилд зарцуулсан хугацааг сурлагын амжилттай нь харьцуулан судлах нь / У.Мөнхцэцэг // ТДС-ийн Багш оюутны эрдэм шинжилгээний хурал: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2010. -Х41-45

  Математикийн хичээлд компьютерийн программ хангамжуудыг хэрэглэх нь / У.Мөнхцэцэг // Мэдлэгт суурилсан хөгжлийн түлхүүр: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2011. -Х

  Дарханы ДЦС-4 ХХАА-ны өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ / У.Мөнхцэцэг // ДаТС -ийн оюутны ЭШБХуралд илтгэл: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2011. -Х

  Дархан-Уул аймгийн хүн амын өсөлтийн төлөв байдал / ДаТС-ийн оюутны ЭШБХурал: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2011. -Х

  Исследование возможностей использования информационных технологий при в обучении математике м вузах Монголий / У.Мөнхцэцэг //Математика ее приложение и математическое образование мпмо’11: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№ 2. -27 июня-1июле 2011. -Х

  Об оценке успеха обучения урока высшей математики / У.Мөнхцэцэг // International conference on food and ecology: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл 9th ., June 2011. -Х

  Оюутны чөлөөт цагт хийсэн дүн шинжилгээ / У.Мөнхцэцэг // ДаТС-ийн оюутны ЭШБХурал: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2012. -Х

  Инженерийн математикийн сургалтанд мэдээлэл харилцааны технологи хэрэглэх зарим боломж / У.Мөнхцэцэг // Математик, компьютерийн ухаан -2012:  Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№2. -2012. -Х

  Инженерийн математикийн хичээлээр оюутны бие даах ажлын өнөөгийн байдал түүнийг сайжруулах арга зам / У.Мөнхцэцэг // Оюутны бие даах ажил бол их дээд сургуулийн  сургалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг, суралцахуйн дээд хэлбэр мөн: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№ 2. -2012. -Х

  Some researches of using information technology for engineering mathematics / У.Мөнхцэцэг // Scientific transactions advensed engineering mathematics and mechanics-2012: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ.,  -2015. –Х104

   “Инженерийн математик сургалтын зарим асуудлууд / У.Мөнхцэцэг // Математик боловсролын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№ 2. -2012. -Х

  Дархан-Уул аймгийн байгаль экологийн өнөөгийн төлөв байдалд хийсэн судалгаа / У.Мөнхцэцэг // Дарханы ногоон хөгжилд оюутан миний оруулах хувь нэмэр: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№ 2. -2013. -Х

   Дээд математикийн хичээлээр оюутны мэдлэг чадварыг үнэлэх нь / У.Мөнхцэцэг // ДБСМ-ын нийгэмлэг, оюутны сурах үйлийн үр дүнгийн үнэлгээг боловсронгуй болгон шинэчлэх асуудал: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№ 2. -2013. -Х

  Инженерийн математикийн хичээлийн лекц, түүнийг боловсронгуй болгох арга зам / У.Мөнхцэцэг // ДБСМонголын нийгэмлэг , дээд боловсролын шинэчлэл-сургалтын технологи:  Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№ 2. -2013. -Х

  Багш оюутны харилцааг харьцуулан судлах нь / У.Мөнхцэцэг // багш оюутны эрдэм шинжилгээний хурал: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№ 2. -2014. –Х54

   “Дээд математикийн хичээлээр оюутны мэдлэг чадварыг үнэлэх нь/ У.Мөнхцэцэг //  Шинжлэх ухааны хөгжилд математик боловсрол хэрэглээний хандлага: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№ 1. -2014-04-11. –Х95

  Инженерийн математикийн хичээлийн үр дүнг сайжруулах боломж / У.Мөнхцэцэг // Математик-физикийн сургалтын агуулга, арга зүйн-инноваци: Улсын хэмжээний Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- УБ., -№ 2. -2014-05-03. –Х42

  Үр дүнд суурилсан сургалтыг зохион байгуулах нь / У.Мөнхцэцэг // CDIO – сургалтын дэвшилтэт аргыг нэвтрүүлэх боломж: Улсын хэмжээний Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан., -№ 1. -2015-05-10. –Х23

  Математикийн хичээлээр суралцагчдын сурах үйлийг идэвхжүүлэх боломжийн судалгаа / У.Мөнхцэцэг, У.Дашням // CDIO – сургалтын дэвшилтэт аргыг нэвтрүүлэх боломж: Улсын хэмжээний Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан., -№ 1. -2015-05-10. –Х176

  Багаар ажиллах хэлбэрээр зохион байгуулсан хичээлээр оюутны мэдлэг чадварыг үнэлэх нь  / У.Мөнхцэцэг // CDIO – сургалтын дэвшилтэт аргыг нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлууд: Улсын хэмжээний Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан., -№ 2. -2016-05-05. –Х57

  Математикийн хичээлийн чанарт нөлөөлөх зарим хүчин зүйлийн судалгаа  / У.Мөнхцэцэг // Дээд боловсролын сургалтанд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх асуудалд : Олон улсын Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан., -№ 3. -2017-05-06. –Х116

  Чадамжид суурилсан сургалтын тогтолцооны хэрэгжилтийг суралцагчдын ур чадвараар тооцох нь / У.Мөнхцэцэг, С.Энхтуяа // Багш оюутны ЭШ Бүтээлийн эмхтгэл, -№9/214. -2017. –Х212-215

  Мэргэжлийн боловсролын салбарыг үнэ цэнэтэй болгоход брэнд бүтээгдэхүүн нөлөөлөх нь/ У.Мөнхцэцэг, Л.Туул //  Багш оюутны ЭШ Бүтээлийн эмхтгэл, -№9/214. -2017. –Х206-211

  6 настай хүүхдийг нас, бие сэтгэхүйн онцлогт тохируулан тоглоомын аргаар сургалт зохион байгуулах нь  / У.Мөнхцэцэг // Инженер технологийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлага : Улсын хэмжээний Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан., -№ 4. -2018-05-09. –Х403

   “Data a study project based learning in writing untegrated mathematics lesson plan in specific instructional methodology” First international conference applied sciences engineering 2019”:.UB Mongolia.-2019.

   “Идэвхтэй сургалтын аргыг ЕБС, ПК –д туршин хэрэгжүүлж буй байдалд хийсэн судалгаа” ШУТИС-Ахлах сургуулийн ЭШБүтээлийн эмхтгэл  2019.10.28

   “Идэвхтэй сургалтын аргыг ПК, ИДС-д туршин хэрэгжүүлж буй байдлын судалгаа”CDIO-ҮДБС-2019 хуралд постер илтгэл, өгүүлэл  2019.12.05,

   “Идэвхтэй сургалтын аргыг ИДС-д туршин хэрэгжүүлж буй байдлын судалгаа”- ШУТИС Нээлттэй боловсрол- 2019 өгүүлэл

  Дээд боловсролын сургалтанд дэвшилтэт технолги нэвтрүүлэх, үр дүнд суурилсан 

  сургалтын чиглэлээр олон улсын хэмжээний

  -1, улсын хэмжээний

  -2, бүс нутгийн хэмжээний

  -3 ЭШОПХурлуудыг зохион байгуулж удирдан явуулсан. 

  Эдгээр хурлуудын 7 ширхэг бүрэн эмхтгэлийг редакторлон гаргасан.                                     

  – 2014 он  Математик физикийн сургалтын агуулга, арга зүй-иноваци ЭШХурал 154 хуудастай

  – 2015 он CDIO – сургалтын дэвшилтэт аргыг нэвтрүүлэх боломж ЭШХурал 25Х.Х

  – 2016 он CDIO – сургалтын аргыг нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлууд 26 Х.Х

  – 2017 он Дээд боловсролын сургалтанд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх асуудалд 25 Х.Х

  – 2018 он Инженер технологийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлага 35 Х.Х

  – 2017 он  Дээд боловсролын шинэчлэлийн асуудал  ЭШХурал эмхтгэл

  – 2018 он Дээд боловсролын шинэчлэлийн асуудал  ЭШХурал эмхтгэл

  – 2019 он Дээд боловсролын шинэчлэлийн асуудал  ЭШХурал эмхтгэл