these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Эрдэнэшоо Оролмаа

Овог: Эрдэншоо
Нэр: Оролмаа
Албан тушаал:  СШУТ-ийн ахлах багш
Эрдэмийн зэрэг: Доктор (Ph.D)
Е-шуудан: oromaa@stda.edu.mn

Төгссөн сургууль:

 • Доктор (Ph.D) ШУТИС,  Монгол улс,  2016 он
 • Магистр ШУТИС,  Монгол улс,  2007 он
 • Бакалавр МУИС-ийн ХоБДС, Монгол улс, 2001 он

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд

Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв болон нэг сэдэвт бүтээл

 • Дархан-Сэлэнгийн бүс нутгийн агаар орчны бохирдлын онцлог, цаашдын чиг хандлага: Хүрээлэн байгаа орчны ухаанаар докторын (Ph.D) зэрэг горилсон диссертац. 52.20.01 /Э/Ш-ний удирд. доктор. (Ph.D). проф, Н.Түгжсүрэн.- Хамгаалсан 2016.11.04.- УБ., 2016.- 145x.: CD.- ( БСШУЯ.ШУТИС).- Номзүй: Х.116-124.

Ном, сурах бичиг гарын авлага

 • Физик 2: Гарын авлага / Э.Оролмаа, Г.Болд, Б.Булгансайхан; Ред. Н.Түгжсүрэн.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2009.- 159 х.
 • Механик: Зөвлөмж-1 / Э.Оролмаа, Г.Болд; Ред. М.Гонгор.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2009.- 132 х.
 • Физик 2: Гарын авлага / Э.Оролмаа, Г.Болд, Б.Булгансайхан; Ред. Н.Түгжсүрэн.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2010.- 128х.
 • Физик1, 2 хичээлийн тест: Гарын авлага / Э.Оролмаа, Г.Болд; Ред. М.Гонгор.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2010.- 119х.
 • Физик1, 2: Гарын авлага / М.Гонгор, Э.Оролмаа, Г.Болд, Х.Чулуунбаатар; Ред. М.Гонгор.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2013.- 370х.

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл,илтгэл

 • Дархан хотын агаарын бохирдлын судалгаа // ТДС-ийн э/ш-ний хурал. 2009.03.19.
 • Дархан-Уул аймгийн хур тунадасны судалгаа // ТДС-ийн э/ш-ний хурал. 2010.03.16.
 • Дархан хотын нутаг дэвсгэр дээр унах  хур тунадасыг судалсан зарим үр дүнгээс // ДаТС-ийн э/ш-ний хурал. 2010.03.04. (ШУТИС).
 • Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэр дээрх агаарын температурын горим // Proceedings the 4th Annual international Conference on the Application and Development of Geospatial Technologies in Mongolia: УБ., 2010.- №4.- Х.143-145.
 • Дархан-Уул аймгийн агаарын бохирдлын судалгаа // The Proceedings of the International Scientific Conference on Energy Industry Development and Ecology.- УБ., 2010.- Х.96-100.
 • Study on air pollution dioxides in Darkhan province / E.Orolmaa, N.Tugjsuren // Climate conditions desertication in Mongolia Proceedings the 4th Annual international Conference on the Application and Development of Geospatial Technologies in Mongolia.- УБ., 2010.- № 4.- Х.140-142.
 • Some research results of air space presipition in Darhan city /E.Orolmaa, S.Selenge // International Conference For Mineral and Materials, Mongolia.- УБ., 2011.- Х.130-133.
 • Дархан-Уул аймгийн хөрс, агаар мандал дахь температурын горим // ДаТС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2012.- № 2.- Х.120-127. (ШУТИС)
 • Дархан-Уул аймгийн гантай жилийн үнэлгээнд хийсэн зарим судалгаа / Э.Оролмаа, М.Гонгор // ДаТС-ийн Э/ш-ний хурал. 2012.03.17. (ШУТИС)
 • Дархан-Уул аймгийн хөрс, агаар мандал дахь температурын горим // ДаТС-ийн э/ш-ний хурал. 2012.03.12. (ШУТИС).
 • Физикийн сургалтыг сайжруулах зарим боломжууд // Физик сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх боломж э/ш-ний бага хурал.- Дархан-Уул, 2012.- Х.52-62.
 • Физикийн хичээлээр суралцагчдыг хөгжүүлж, төлөвшүүлэх нь / Э.Оролмаа, Г.Болд, Л.Гэрэлчимэг / Физик сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх боломж: Э/ш-ний бага хурал.- Дархан-Уул, 2012.- Х.63-70.
 • Физикийн сургалтыг сайжруулах зарим боломжууд // Физик сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх боломж э/ш-ний бага хурал. 2012.05.02.
 • Физикийн хичээлээр суралцагчдыг хөгжүүлж, төлөвшүүлэх нь / Э.Оролмаа, Г.Болд, Л.Гэрэлчимэг // Физик сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх боломж: Э/ш-ний бага хурал. 2012.05.02.
 • Atmospheric aerosol optical properties and climate change trends over semi-arid region in Mongolia /E.Orolmaa, N.Tugjsuren // International Conference on climate change in arid and semi-arid region: UB., Mongolia, 2013.- Х.149-155.
 • Дархан-Уул аймгийн гантай жилийн үнэлгээнд хийсэн зарим судалгаа / Э.Оролмаа, М.Гонгор // ШУТИС-ийн багш нарын э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2013.- № 14.147.- Х.176-181.
 • Дархан-Уул аймгийн 2012 оны агаар болон хөрсний температурыг олон жилийн дундажтай харьцуулсан судалгаа / Э.Оролмаа, Б.Отгонбат // ДаТС-ийн Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2013.- № 3.- Х.255-260. (ШУТИС)
 • Дархан-Уул аймгийн агаарыг бохирдуулагч зарим оксидуудын судалгаа // ШУТИС-ийн багш нарын э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2013.- № 14.147.- Х.187-191.
 • Дархан-Уул аймгийн 2012 оны агаар болон хөрсний температурыг олон жилийн дундажтай харьцуулсан судалгаа / Э.Оролмаа, Б.Отгонбат // ДаТС-ийн э/ш-ний хурал. 2013.03.21. (ШУТИС)
 • Дархан-Уул аймгийн агаарыг бохирдуулагч зарим оксидуудын судалгаа // ДаТС-ийн э/ш-ний хурал. 2013.03.12. (ШУТИС).
 • Дархан хотын их дээд болон ЕБС-ийн физикийн сургалтын талаарх судалгаа // Международная научно-практическая конференция.- Дархан-Уул, 2013.- Х.43-45.
 • Сэлэнгэ аймгийн агаарыг бохирдуулагч зарим оксидуудын судалгаа // ШУТИС-ийн доктор оюутны э/ш-ний хурал. 2013.12.07.
 • Сэлэнгэ аймгийн агаарыг бохирдуулагч зарим оксидуудын судалгаа // ШУТИС-ийн багш нарын э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2013.- № 14.147.- Х.182-186.
 • Багшийн хөгжил-иноватор багшийн тухайд / Э.Оролмаа, М.Гонгор, Г.Болд / Математик, физикийн сургалтын агуулга, арга зүй-иноваци: Э/ш-ний бага хурал.- Дархан-Уул, 2014.- Х.42-50.
 • Багшийн хөгжил-иноватор багшийн тухайд / Э.Оролмаа, М.Гонгор, Г.Болд / Математик, физикийн сургалтын агуулга, арга зүй-иноваци э/ш-ний бага хурал. 2014.05.07
 • Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрийн агаар мандлыг бохирдуулагч зарим ислүүдийг судалсан дүнд анализ хийх нь // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2015.- № 1.163.- Х.143-148.
 • Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрийн агаар мандлыг бохирдуулагч зарим ислүүдийг судалсан дүнд анализ хийх нь // ХШУС-ийн э/ш-ний хурал. 2015.03.26. (ШУТИС).
 • Estimation of urban surfase emissivity based on sub-jixel classification of landsat 8 imagery /E.Orolmaa, S.Tuya, N.Tugjsuren // Образование и устойчивое развитие – Материалы международной конференции: Улан-Удэ, 2015.- P.161-166.
 • Study on air pollution dioxides in Darkhan-Selenge areas, Mongolia / E.Orolmaa, N.Tugjsuren // Вестник современной науки.- Научно-теоретический журнал.- Волгоград, 2015.- № 11.- P.143-152.
 • Climate Change Trends and Desertification in Mongolia / N.Tugjuren, E.Orolmaa // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2015.- № 1.163.- Х.122-128.
 • CDIO хөтөлбөрийн тухайд / М.Гонгор, Э.Оролмаа, Г.Болд // CDIO сургалтын дэвшилтэт аргыг нэвтрүүлэх боломж э/ш-ний хурал.- Дархан-Уул, 2015.- Х.1-4
 • CDIO хөтөлбөрийн тухайд / М.Гонгор, Э.Оролмаа, Г.Болд // CDIO сургалтын дэвшилтэт аргыг нэвтрүүлэх боломж э/ш-ний хурал. 2015.05.02.
 • Urban Surface Emissivity Based Land Surface Temperature Estimation On Sub-Pixel Classification of Landsat-8 Imagery / Э.Оролмаа, С.Туяа, Н.Түгжсүрэн // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.-УБ., 2015.- № 1.163.- Х.104-107.
 • Хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан дархан сэлэнгийн бүс нутгийн ургамал бүрхэвчийг тодорхойлсон судалгаа / М. Гонгор Э.Оролмаа // Дархан хотын хөгжлийн стратеги II э/ш, онол практикийн бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл II.-2015.- Дархан-Уул, Х.721-729.
 • Хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан дархан сэлэнгийн бүс нутгийн ургамал бүрхэвчийг тодорхойлсон  судалгаа / М. Гонгор, Э.Оролмаа // Дархан хотын хөгжлийн стратеги II: Э/ш, онол практикийн бага хурал. 2015.04.26.
 • A study of dioxides in the Atmosphere of Darkhan-Uul Province, Mongolia // Физик, материал судлал, экосистемийн орчин үеийн асуудлууд-2016 доктор магистр оюутны онол практикийн бага хурал. 2016.03.07.
 • Дархан хотын нутаг дэвсгэр дээрх агаар мандлыг бохирдуулагч хүхрийн давхар ислийг судалсан дүн // CDIO сургалтын аргыг нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлууд э/ш-ний бага хурал.- Дархан-Уул, 2016.- Х.61-64.
 • Дархан хотын нутаг дэвсгэрийн агаар мандлыг бохирдуулагч зарим ислүүдийг судалсан дүн // ДаТС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2016.- № 10.193.- Х.173-175. (ШУТИС)
 • Дархан хотын нутаг дэвсгэр дээрх агаар мандыг бохирдуулагч хүхрийн давхар ислийг судалсан дүн // CDIO-сургалтын аргыг нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлууд э/ш-ний бага хурал. 2016.05.03
 • Дархан хотын нутаг дэвсгэрийн агаар мандлыг бохирдуулагч зарим ислүүдийг судалсан дүн // ДаТС-ийн э/ш-ний хурал. 2016.03.16. (ШУТИС)
 • Air quality and pollution monitoring in Darkhan-Uul province // ДаТС-ийн э/ш-ний хурал. 2017.03.24. (ШУТИС)
 • Дархан-Сэлэнгийн бүс нутгийн агаар мандлыг бохирдуулагч зарим ислүүдийг судалсан дүн // Эрдмийн чуулган-2017: ШУТИС-ийн багш нарын э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2017.- № 4.209.- Х.7-16.
 • Дархан хотын агаар мандлыг бохирдуулагч азотын давхар ислийн судалгаа // Инженер, технологийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлага. Э/ш-ний хурал. 2017.05.02
 • Дархан-Сэлэнгийн бүс нутгийн агаар мандлыг бохирдуулагч зарим ислүүдийг судалсан дүн // Эрдмийн чуулган. 2017.02.16.
 • Estimation of urban surfase emissivity based on sub-jixel classification of landsat 8 imagery / E.Orolmaa, S.Tyua, N.Tugjsuren, B.Tserenhand // International Organization of Research: 2017.- P.50-53.
 • Сүхбаатар хотын агаар мандлыг бохирдуулагч зарим ислүүдийг судалсан дүн // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2017.- № 9.214.- Х.110-116.
 • Satellite data usage in engineering education // Дээд боловсролын сургалтанд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх асуудалд: О/У-ын э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2017.- P.295-298.
 • Сүхбаатар хотын агаар мандлыг бохирдуулагч азоын давхар ислийг судалсан дүн  // Дээд боловсролын сургалтанд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх асуудалд: О/У-ын э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2017.- Х.60-63.
 • Air quality and pollution in Darkhan-Uul province // The 3rd BIRDS International Workshop and the 8th International Workshop for application of satellite data for Mongolian Environment.- UB., Mongolia, 2018.- P.65-67.
 • Air quality and pollution monitoring in Darkhan-Uul province // ДаТС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.-Дархан-Уул, 2018.- № 10.193.- Х.174-178. (ШУТИС)
 • Air quality and pollution in Darkhan-Uul province // The 3rd BIRDS International Workshop and THE 8th International Workshop for application of satellite data for Mongolian Environment.- UB., Mongolia,- 2018.08.16-19.
 • Determining plant cover in Darkhan, Selenge region by using the Modissatellite data // ХААИС, ШУТИС-ийн хамтарсан: ОУ-ын Ногоон хөгжил хурал.- Дархан-Уул, 2018.- P.76-80.
 • Дархан хотын агаар мандлыг бохирдуулагч азотын давхар ислийн судалгаа // Инженер, технологийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлага:Э/ш-ний хурал.- Дархан-Уул, 2018.- Х.141-146.
 • Determining plant cover in Darkhan, Selenge region by using the Modissatellite data // ХААИС, ШУТИС-ийн хамтарсан олон улсын Ногоон хөгжил хурал.- Дархан-Уул, 2018.08.28.

Редакторласан, орчуулсан бүтээл

 • Инженер, технологийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлага / У. Мөнхцэцэг, М. Гонгор, Г. Цэндмаа; Ред.- Э.Оролмаа.- Дархан-Уул: 2018.- 250х.

Төсөл гэрээт ажил

 • Дархан-Сэлэнгийн бүс нутгийн агаар орчны бохирдлын онцлог, цаашдын чиг хандлага: Монгол Улсын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ / Э.Оролмаа. 2017.- №8471.