these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Н.Болорцэцэг

Овог : Нямдорж
Нэр: Болорцэцэг
Албан тушаал: Технологийн салбарын сургалтын мастер
Э-майл хаяг: n.bolor0504@gmail.com

Төгссөн сургууль:

1998  ШУТИС. ДаТС, бакалавр,
2006  ШУТИС. ХБТС магистр,
2018  Улан-Удэ  доктор(Ph.D),

Судалгааны ажлын чиглэл:  Чацарганы үрийг боловсруулах

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд:

Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв болон нэг сэдэвт бүтээл

 • Разработка технологии вареной колбасы с использованием муки из пророщенных семян облепихи нь: Техникийн ухааны д-рын (Ph.D) зэрэг горилсон диссертац: 05.18.04 / Э/Ш-ний удирд. д-р (Sc.D) Золотарева Анна Мефодьевна; шүүмж. д-р (Sc.D) проф. Гиро Татьяна Михайловна, д-р (Ph.D) доцент. Дагбаева Туяна Цырендашиевна.- Хамгаалсан 2018.06.28.- ВСГУТУ 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40 в. 2018.- 120х.- (ВАК при Минобрнауки России. ВСГУТУ).- Номзүй: Х.96-113.

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл

 • Дархан-Уул аймгийн хүнсний дэлгүүрүүд дэх  махны тасгийн агаар орчны эрүүл ахуйн судалгаа / Н.Болорцэцэг, Д.Ариунзаяа // Хүн ба хүнс сэтгүүл.- УБ., 2009.- № 3.- Х.19-22.
 • Нүцгэн үрт хошуу тарианд суурилсан пробиотик бүтээгдэхүүний технологийн судалгаа / Р.Цэцэгмаа, Д. Цэцгээ, Н.Болорцэцэг // International Conference on Food and Ecology: Олон улсын э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2011.- Х.92-102.
 • Характеристка химического состава облепихи произрастающей в Монголии / А.М. Золотарева, М.Оюун, Н. Болорцэцэг // Сб. научн. тр. Сер. Биотехнология. Вып.19.-Улан-Удэ, Изд-во ВСГУТУ., 2012.- С.150-153.
 • Характеристка химического состава облепихи произрастающей в Монголии / А.М. Золотарева, М.Оюун, Н.Болорцэцэг // Сб. научн. тр. Мат-лы XIII междунар. науч.-практ.конф: Современные проблемы техники и технологии пищевых производств.- Барнаул: Изд-во АлтГУ., 2012.- С.141-143.
 • Чацарганы сортуудын биохимийн шинж чанрын харьцуулалт / М.Оюун, А.М.Золотарева, Н.Болорцэцэг // Мат-лы научн.-практ. Конф: Органик хүнс .-Дархан-Уул, НТГУ., 2012.- С.49-50.
 • Микроструктура пророщенных семян облепихи / А.М. Золотарева, С.Б. Ринчинова, Н. Болорцэцэг // Наука. Образование. Достижения. Инновации, Междунар.науч.-практ. Конф: Техника и технологии продуктов питания.- Улан-Удэ., 2014.- С.162-167.
 • Перспективы использования семян облепихи при создании масложировых эмульсий / А.М.Золотарева, Н.Болорцэцэг, Т.Д.Сультимова, Е.И.Чебунина // Мат-лы III Всерос. конф. с междунар-ым участ-м: Биотехнология в интересах экологии и экономики сибири и дальнего востока.- Улан-Удэ., Изд-во ВСГУТУ., 2014.- С.32-35.
 • Семена облепихи как регулятор метасистем организма человека / А.М. Золотарева, С.Б. Ринчинова, Н.Болорцэцэг // IV Всерос. конф.с междунар-ым участ-м: Развитие традиционной медицины в России. – Улан-Удэ. 2014.- С.181-184.
 • Разработка технологии изготовления кондитерского изделия с использованием семян Облепихи / Н.Болорцэцэг,Золотарева,А.М,Ринчинова // Вестник., ВСГУТУ., 2014.- № 4(49).- С.45- 49.
 • Химический состав семян облепихи. / А.М.Золотарева, С.Б. Ринчинова, Н.Болорцэцэг // науч.-практ. конф: Эко пищи Монголий.- Дархан-Уул, НТГУ., 2014.- С.14-17.
 • Изучение возможности использования пророщенных семян облепихи дри производстве вареных колбас / А.М. Золотарева, Н.Болорцэцэг // Сб.научн. тр. Секция: Пищевые технологии товароведение и экспертиза продовольственных товаров.- Вып.2. Улан-Удэ., Изд-во ВСГУТУ., 2015.- С.23-27.
 • Разработка технологии получения пророщенных семян облепихи / А.М. Золотарева, С.В.Ринчинова, М.Г. Заятуева, Н. Болорцэцэг // Химия растительного сырья.- 2015.- № 3.- С.177-183.
 • Comparative characteristics of activation methods on the growth rate of plant seeds / А.М. Золотарева, О.Г.Аюушеева, С.Б. Ринчинова, Н.Болорцэцэг // 4th international conf-e of Koreo-Mongolia Academy and Culture Forum:The characteristics of cultural interaction in East Asia.- .Ulan-Ude., 2015.-C.68-72.
 • Technology of Developing Biologically Active Additive Using Based on Sea Buckthorn seeds / А.М.Золотарева, С.Б.Ринчинова, Н.Болорцэцэг // 10th international Forum on Strategic Technology: Proceeding.- IFOST.- 2015., Nndonesia. Bali., 2015.- C.43.
 • Исследование влияния растительной добавки на функционально-технологические свойства модельных фаршевых систем. / А.М. Золотарева, Н.Болорцэцэг // Мат-лы научн.-практ. конф.«Здорово Пищи-2016». МНТУ филиал Дархан-Уул НТГУ., 2016.- С.89-93.
 • Изучение возможности использования нового функционального ингредиента при производстве мясных фаршей./ А.М. Золотарева, Н.Болорцэцэг // Наука. Образование. Достижения. Инновации, II Междунар.науч.-практ. Конф:Техника и технологии продуктов питания.- Улан-Удэ., 2016.- С.132-139.
 • Разработка технологии вареной колбасы функционального назначения. / А.М.Золотарева, Н.Болорцэцэг // Мат-лы Iмеждунар. науч.-техн.конф. Секция: «Функциональные продукты питания», «Инновационные технологии пищевых продуктов и оценка их качества: наука, образование, производство». Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ., 2016.- С.23-27.
 • Формирование и оценка потребительских свойств вареной колбасы функционального назначения / А.М. Золотарева, Н.Болорцэцэг // Все о мясе. 2016.- № 2.- С.1-5.
 • Функционально-технологические свойства мясных фаршевых систем с мукой из пророщённых семян облепихи / А.М. Золотарева, Н.Болорцэцэг // Вестник ВСГУТУ., 2016.- № 1(58).- С.36-41.
 • Чацарганы үрээр баяжуулсан тарагны судалгаа / Р.Цэцэгмаа, Н.Болорцэцэг // Эрүүл хүнс-2016: Улсын э/ш онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2016.- Х.7-10.
 • Чацарганы шахдасаар баяжуулсан талхны технологийн судалгаа / Р.Цэцэгмаа, Н.Болорцэцэг // Багш оюутны э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2016.- № 10.- Х.164-168.
 • Чацарганы шахдасаар баяжуулсан талхны биохимийн судалгаа / Д.Болортуяа, Р.Цэцэгмаа, Н.Болорцэцэг // Багш оюутны э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2017.- № 9.- Х.171-174.

Төсөл гэрээт ажил:

 • Пат. 2547471 Российская Федерация, МПК А21D13/08 Кекс:Ростик / Золотарева А.М., Ринчинова. С.Б., Н.Болорцэцэг. 2013158618/13; заявл. 27.12.2013; опубл. 10.04.2015. Бюл.- № 35.-7 с.
 • Пат. 2535569 Российская Федерация, МПК А23LI/29 Способ получения биологически активной добавки на основе семян облепихи / Золотарева.А.М., Доржиева.А.Ц., Жигжитова.И.Н., Н.Болорцэцэг. 2013133139/13: заявл. 16.07.2013; опубл. 20.12.2014. Бюл. № 35.- С.12.