these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Ж. БАТ-ЭРДЭНЭ

Овог: Жамба
 Нэр: Бат-Эрдэнэ
 Албан тушаал: Эрчим хүч, мэдээлэл технологийн салбарын эрхлэгч
 Э-Мэйл хаяг: baterdene.j@stda.edu.mn
Эрдмийн зэрэг, цол: Магистр

 Төгссөн сургууль:

1984 онд  ТИС-ийн ЭХИС бакалавр,
1997 онд ТИС-ийн ЭХИС магистр,

Судалгааны ажлын чиглэл: Хуваарилах цахилгаан шугам сүлжээний цахилгаан эрчмийн чанар судалгаа

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд:

Ном, сурах бичиг, гарын авлага

 • Цахилгаан төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх: Тайлбар, асуулт, хариулт / Ж.Бат-Эрдэнэ; Ред. Ё.Дондог.- УБ.: Бишрэлт тэнгэр, 2008.- 136х.- ISBN 978-99929-859-8-4.
 • Цахилгаан станц, дэд станцын цахилгааны хэсгийн төсөл боловсруулах аргачлал / Ж.Бат-Эрдэнэ; Ред. Д.Содномдорж, Р.Лхагвасүрэн.- Дархан-Уул: Хан хөхийн залаа, 2012.- 9.4х.- ISBN 978-99929-2-401-8.
 • Цахилгаан соронзон шилжилтийн процесс хичээлийн курсын ажил хийх аргачлал: Гарын авлага / Ж.Бат-Эрдэнэ.- Дархан-Уул: Хан хөхийн залаа, 2012.- 3.5 х.- ISBN 978-99929-2-401-8.
 • Эрчим хүчний системийн реле хамгаалалт (тэргүүн дэвтэр): Сурах бичиг / Ж.Бат-Эрдэнэ; Ред. Д.Содномдорж, Б.Мандах, Ё.Дондог.-УБ.: Ган принт , 2016.- 48х.- ISBN 978-99929-859-3.

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл

 • Монгол орны нөхцөлд барилгын цахилгаан байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах нам хүчдэлтэй сүлжээний нейтралийн горим // ТК-ийн 70 жилийн ойд: Улсын хэмжээний э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2009.
 • Нам хүчдэлийн сүлжээнд орчин үеийн таслах төхөөрөмжийг ашиглах нь // ТК-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.-Дархан-Уул, 2010.- Х.83-90.
 • Нам хүчдэлийн сүлжээнд орчин үеийн таслах төхөөрөмжийг ашиглах нь // МУ-ын Э/Х-ний хөгжлийн тулгамдсан асуудлууд э/ш-ний эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2011.- Х.66-69.
 • Дархан-Уул аймгийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын ашиглалтанд тулгамдсаж буй асуудлууд / Ж.Бат-Эрдэнэ, Х.Идэр,Н.Эрдэнэбат // ЭХ-ний өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээ-хүрээлэн буй орчин: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2013.- X.271-275.
 • Монгол улсын цахилгаан сүлжээний горимыг оновчлох ба цахилгаан эрчмийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх / Ж.Бат-Эрдэнэ, Х.Идэр // IFOST ОУ-ын хурал: Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- УБ, 2013.
 • Цахилгаан эрчим хүчний чанарыг тодорхойлох хэмжигдэхүүнийг сонгох / Ж.Бат-Эрдэнэ, Б.Дарханцэцэг, М.Алтанзул // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ, 2013.- №3/139.-. Х.33-35.
 • Цахилгаан систем мэргэжлийн хичээлийн лекцийн онцлог, боловсронгуй болгох арга замууд // Их сургуулийн хичээл: Заах арга зүйн сургалт семинар.- Дархан-Уул, 2014.
 • Дарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгаа / Ж.Бат-Эрдэнэ, П.Нансалмаа, Х.Алтангэрэл // ДаТС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2015.-№02/164.-Х.41-46. (ШУТИС)
 • Дарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгаа / Ж.Бат-Эрдэнэ, П.Нансалмаа, Х.Алтангэрэл // Эрчим хүчний хэмнэлт үр ашиг, дэвшилтэт технологи-2015: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ, 2015.-№02/164.- Х.114-119.
 • Дарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгаа / Ж.Бат-Эрдэнэ, П.Нансалмаа, Х.Алтангэрэл // Дархан судлал-2015: Дархан хотын хөгжлийн стратеги II э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2015.- Х.420-427.
 • Нам хүчдэлийн сүлжээнд орчин үеийн таслах төхөөрөмж ашиглах нь // ДСЦТС ХК-ний 50 жилийн ойн нэрэмжит: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2015.- Х.67-74.
 • Цахилгаан эрчмийн чанарыг тодорхойлох хэмжигдэхүүний судалгаа / Ж.Бат-Эрдэнэ, А.Мягмар // Хэмжил бидний амьдралд: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2015.
 • 35/6, 10 кВ-ын Жаргалант салбарын шугам сүлжээний тасралтын судалгаа / Ж.Бат-Эрдэнэ, Х.Идэр, С.Ариунбаяр // ДСЦТС ХК-ний 50 жилийн ойн нэрэмжит: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2015.- Х.129-137.
 • Гэрэлтүүлгийн хангамжид эрчим хүчийг хэмнэх боломж / У.Цэндбат, Ж.Бат-Эрдэнэ // ДаТС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2016.-№10/193.-Х.194-202.-(ШУТИС)
 • Дулаан ба усан цахилгаан станцтай ЭХС-ийн тогтворжилтын судалгаа / Х.Идэр, Ж.Бат-Эрдэнэ // ДаТС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.-Дархан-Уул, №10/193.- 2016.- Х.68-77. (ШУТИС)
 • Цахилгаан эрчим хүчний чанарын асуудал / Ж.Бат-Эрдэнэ, Т.Сумъяа // Дэлхийн чанарын өдөр: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2016.- Х.53-60.
 • Дархан хотын цахилгаан хангамжийн төсөл хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал / Ж.Бат-Эрдэнэ, Т.Сумъяа, Э.Энхчимэг // Дархан-Уул аймгийн эрчим хүч, усан хангамжийн системийн өнөөгийн байдал, хэтийн зорилт: Зөвлөгөөн-2017:Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2017.- Х.92-97.
 • Дулаан ба усан цахилгаан станцтай ЭХС-ийн тогтворжилтын судалгаа / Х.Идэр, Ж.Бат-Эрдэнэ // ДаТС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.-Дархан-Уул, 2017.-№10/193.- Х.68-77.(ШУТИС)
 • Цахилгаан шугам сүлжээний хамгаалах зурвасын тухай / Т.Сумъяа, Ж.Бат-Эрдэнэ, Э.Энхчимэг // Манлайлалын ач холбогдол: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2017.- Х. 70-73.
 • Нам хүчдэлтэй сүлжээний саармаг цэгийн ажлын горим ба зөөврийн таслах төхөөрөмж сонгох / Н.Тэлмэн, Ж.Бат-Эрдэнэ // ДаТС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.-Дархан-Уул, 2018.- №13/240.- Х.72-77. (ШУТИС)

Редакторласан, орчуулсан бүтээл

 • Цахилгаан сүлжээний тоноглол түүний ашиглалт / Ш.Дуламсүрэн, Б.Алтмаа; Ред. М.Хуягдорж, Ж.Бат-Эрдэнэ.- Дархан-Уул, 2009.- 24.3х.
 • Цахилгаан хэлхээний онол: Сурах бичиг / А.Бум-Аюуш, Б.Алтмаа; Ред. Х.Сүхбаатар, Ж.Бат-Эрдэнэ, Б.Алтмаа.- Дархан-Уул, 2010.- 25.6х.- ISBN 978-99929-1-943-4.
 • Хэрэглээний цахилгаан техник: Гарын авлага / Ш.Алтанхундага; Ред. Ж.Бат-Эрдэнэ.-Дархан-Уул, 2012.- 116х.
 • Цахилгаан техникийн онолын үндэс: Лабораторийн ажлын заавар / А.Бум-Аюуш, Д.Цэрэннадмид; Ред. Ж.Бат-Эрдэнэ.- Дархан-Уул, 2013.- 97х.
 • Эрчим хүчний системийн цахилгаан механик шилжилтийн процесс:Лабораторийн ажлын заавар / Х.Идэр; Ред. Ж.Бат-Эрдэнэ.- Дархан-Уул, 2014.- 51х.- ISBN 978-99973-888-6-5.
 • Цахилгаан техникийн материал (Дамжуулагч материал): Гарын авлага / Т.Сумъяа; Ред. Ж.Бат-Эрдэнэ.-Дархан-Уул, 2014.- 82х.
 • Цахилгаан гэрэлтүүлгийн тооцоо: Гарын авлага / Б.Уянгасайхан; Ред. Ж.Бат-Эрдэнэ.- Дархан-Уул, 2013.- 4.75х.

Төсөл гэрээт ажил

 • Цахилгаан техникийн лаборатори:Төсөл.-Дархан-Уул, 2010.-(ДаТС-ийн сургалтын лаборатори) (БСШУЯ)
 • Цахилгаан машины лаборатори:Төсөл.-Дархан-Уул, 2010.-(ДаТС-ийн сургалтын лаборатори),(БСШУЯ)
 • Үйлдвэрийн процессын автоматжуулалтын лабратори:Төсөл.-Дархан-Уул,2010.- (ДаТС-ийн сургалтын лаборатори),(KOICA ОУ)
 • Эрчим хүчний системийн реле хамгаалалт: МУ-ын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ / Ж.Бат-Эрдэнэ.- 2013.- №5239.
 • Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх: МУ-ын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ / Ж.Бат-Эрдэнэ.- 2013.- №5240.
 • Цахилгаан станц, дэд станцын цахилгааны хэсэг: МУ-ын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ / Ж.Бат-Эрдэнэ.- 2013.- №5241.
 • Хүчний электроник, хувиргах техникийн лабратор:Төсөл.-Дархан-Уул, 2014.-(ДаТС-ийн сургалтын лаборатори),(KOICA)