Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Б.Сэлэнгэ

Овог: Баттулга
Нэр: Сэлэнгэ
Албан тушаал: Халаалт агаар сэлгэлтийн инженерийн мэргэжлийн багш
Э-майл хаяг: selenge@stda.edu.mn

Төгссөн сургууль: 

1997-2002 он ШУТИС бакалавр,
2003-2005 ШУТИС-ийн ДаТС магистр,

Эрдмийн зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны ажлын чиглэл: Барилгын дулаан алдагдал

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд:

Ном, сурах бичиг, гарын авлага

  • Халаалтын систем: Лабораторын ажлын аргачилсан гарын авлага /- Дархан-Уул, 2013.- 28х. (ДаТС)
  • Халаалт, дулаан хангамж, агаар сэлгэлт: Лабораторын ажлын аргачилсан гарын авлага / Н.Эрдэнэбаяр, Б.Мөнх-Ундрах.- Дархан-Уул, 2013.- 50х. (ДаТС)
  • Сантехникийн шугам хоолой, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил: Аргачилсан заавар / Б.Мөнх-Ундрах.- Дархан-Уул, 2013.- 18х. (ДаТС)

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл

  • Гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох боломжийн суурь судалгаа / Б.Сэлэнгэ, Ч.Бямбацэрэн, Б.Мөнх-Ундрах // Орон нутгийн хөгжлийн гарц: Э/ш-ний онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2012.- Х.54-59.
  • ДаТС-ийн барилга байгууламжийн дулааны алдагдлыг бууруулснаар дулааны эрчим хүч хэмнэх боломж / Б.Сэлэнгэ, Н.Эрдэнэбаяр // Багш оюутны э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2012.- №10/193.- Х.50-59.
  • Дархан-Уул аймгийн дулааны эрчим хүч хэрэглэгчдийн тоолууржуулалтын өнөөгийн байдал, ач холбогдол, цаашид авах арга хэмжээ / Б.Сэлэнгэ, Э.Сүхбат, Н.Түмэнцэцэг // Дэлхийн чанарын өдөр: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2016.- Х.10-24.
  • Халаах хэрэгслүүдийн дулаан дамжилтын коэффициентийн харьцуулсан судалгаа / Б.Сэлэнгэ, М.Мөнгөнзул // Багш оюутны эрдэм шинжилгээний хурал: Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2016.- № 10/193. -Х.135-140.
  • Дархан-Уул аймгийн дулааны эрчим хүч хэрэглэгчдийн харьцуулсан судалгаа / Б.Сэлэнгэ, Н.Гантогос // Багш оюутны э/ш хурал.- Дархан-Уул, 2017.- № 9/214.- Х.89-93.
  • Монгол орны газар доорхи усны нөөц // Ус ба хөдөлмөр эрхлэлт: Э/ш-ний онол практикийн бага хурлын илтгэл.- Дархан-Уул, 2017.
  • Дархан-Уул аймгийн халуун ус хэрэглэгчдийн тоолууржуулалтын өнөөгийн байдал, ач холбогдол / Б.Сэлэнгэ, Н.Гантогос // Байгальд ээлтэй усны шийдэл-2018: Э/ш-ний онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2018.- Х.49-56.