2024-02-28
Chicago 12, Melborne City, USA

ЭЛСЭЛТ ЧУХАЛ ХОЛБООС TEAMS заавар

Online registration Links OCCUPATIONS

Овог : Базаргүр

Нэр:   Пүрэвжаргал

Эрдмийн зэрэг, цолДоктор /Ph.D/, Дэд профессор

Албан тушаал: Технологийн салбарын эрхлэгч

Цахим шуудан: purevjargal@stda.edu.mn

Өрөө: I байр126

Утас: 99015455

Төгссөн сургууль:

 • 1985-1990 Украйн улсын Одесс хотын Хүнсний Технологийн Академи бакалавр,
 • 1999 ШУТИС. Магистр,
 • 2008 ШУТИС. ХБТС-ийг Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Судалгааны ажлын чиглэл: Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний бүтээгдэхүүний технологи

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд

 • Зарим сортын буудайг ус, дулаанаар боловсруулах технологийн горимын оновчлол. УБ.:- 2008.-
  114x
 • Гурил, будаа уйлдвэрлэлийн технологийн ундэс /Я.Алтанцэцог, Ц.Алтанцэцэг, С.Санжхүү,
  Ж.Туяацэцэг; Ред. Р.Батмэнд.- УБ.: Сорхон цагаан ХХК хэвлэх үйлдвэр., 2007.- 25,1 х.х
 • Үр тариа, түүгээр боловсруулсан бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй / Б.Пүрэвжаргал, Б. Хишигмаа; Ред
  О. Гантогоо. – Дархан-Уул.: Номын дээж., 2015.- 83х.- ISBN 978-9996-292-293.
 • Cүү, сүүн бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй / Б.Хишигмаа, Б. Пүрэвжаргал; Ред. Б.Оюунчимэг. – Дархан-Уул.: Номын дээж., 2015.- 111x.- ISBN 978-9996-292-286.
 • Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний шинжилгээний аргачлал / Б.Оюунчимэг, Б.Пүрэвжаргал; Ред.И. Нармандах.- Дархан-Уул.: Шинэ дизайн., 2016.- 49x.- ISBN 978-99978-4-339-5.
 • Үр тариа хатаах арга, онцлог / Б.Пүрэвжаргал, Б.Хишигмаа; Ред. Б.Баатарцол. – Дархан-Уул.: Шинэдизайн., 2017.- 54×.- ISBN 978-99978-4-340-1
 • Буудайн гурил үйлдвэрлэх технологи / Б.Пүрэвжаргал. – Дархан-Уул.: Мөнхийн үсэг., 2019.- 98х.-ISBN 978-9919-21-001-4.
 • Хүнсний бүтээгдэхүүний илчлэг тооцох аргачлал / Д.Лхагвадолгор.; Ред. Б.Пүрэвжаргал. – Дархан-Уул.:2013.-88×.- ISBN 978-9997-384-003.
 • Буудайг ус, дулаанаар боловсруулах технологийн судалгаа / Б. Пүрэвжаргал, Я. Алтанцэцэг // Хүн
  ба хүнс” сэтгүүл. N03.- УБ., 2005.- X.27-28.
 • Зарим сортын будайн ус, дулааны боловсруулалтын дүн / Б.Пүрэвжаргал // Тэгш хэм сэтгүүл.-
  Дархан-Уул аймгийн их дээд сургуулиудын консорциум. No2.- Дархан-Уул., 2005.-Х.10-11.
 • Зарим сортын буудайг ус, дулаанаар боловсруулах технологийн судалгаа / Я. Алтанцэцэг,
  Б. Пүрэвжаргал // Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. ШУТИС.N6/78.- УБ., 2005.- Х.93-97.
 • Улаан буудайн үр хөврөлөөс ялган авсан биологийн идэвхит бодисуудын шинж чанар /
  Б. Пүрэвжаргал // Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн эмхэтгэл. N2 ТДС.- Дархан-Уул.,- X.49-51.
 • Буудайн үрийг ус, дулаанаар боловсруулан сойх хугацаа, чийг нь гурилын гарц чанарт нөлөөлөх
  нь / Б. Пүрэвжаргал, Я. Алтанцэцэг // Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. ШУТИС.No7/87.-
  УБ., 2006.- Х. 116-121.
 • Будайн физик технологийн шинж чанар ус, дулааны боловсруулалтын сойх хугацаанд нөлөөлөх
  нь / Б.Пүрэвжаргал // «Эрүүл хүнс” олон улсын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл.-
  Дархан-Уул., 2006.- X.92-99.
 • Ус, дулааны боловсруулалтын сойх хугацаа гурилын гарц, чанарт нөлөөлөх нь / Б. Пүрэвжаргал //
  “Судлаач-2006” Дархан-Уул аймгийн Их, дээд сургуулиудын консорциумын Багш оюутны эрдэм
  шинжилгээний онол практикийн бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. – Дархан-Уул., 2006.- X.56-60.
 • Зарим сортын буудайнд ус, дулааны боловсруулалт хийсэн судалгааны дүнгээс / Б. Пүрэвжаргал //
  Эрдэм шинжилгээний бичиг. ТДС.№-Дархан-Уул., 2006.- X.66-69.
 • Исследование влияния времени отволаживания на выход и качества муки / Я.Алтанцэцэг, Б.Пүрэвжаргал // Эрдэм шинжилгээний бичиг. ТДС.№-Дархан-Уул., 2006.- Х. 70-73
 • Буудайн үрийн температур гурилын гарц чанарт нолеолех нь / Б.Пүрэвжаргал // Эрдэм
  шинжилгээний бичиг. ТДС.№- Дархан-Уул. 2007.- Х.64-67.
 • Буудайг халуун аргын ус, дулаанаар боловсруулах технологийн горимыг оновчлох судалгааны
  дүнгээс / Б.Пүрэвжаргал, Я.Алтанцэцэг // Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл.
  ШУТИС.No4/94.-УБ., 2007.- X.83-89.
 • Исследование режимов гидротермической обработки зерна произрастающей в Монголии / Б.Пүрэвжаргал, Я.Алтанцэцэг // Техника и технология.-Москва., 2007.- Х. 123-125.
 • Буудайн үрийн температур, гурилын гарц чанарт нөлөөлөх зүй тогтлын судалгаа / Б. Пүрэвжаргал,
  Я. Алтанцэцэг // Хүрэл тогоот-2008.- УБ., 2008.- Х.7-10.
 • Ус, дулааны боловсруулалтын халуун, хүйтэн аргын харьцуулсан судалгаанаас / Б.Пүрэвжаргал,
  Я. Алтанцэцэг // Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. ШУТИС.М3/100.- УБ., 2008.-Х.87-91.
 • Будайн сортуудын шинж чанарын судалгааны дүнгээс / Б.Пүрэвжаргал // Экологийн цэвэр хүнс,
  нөлөөлөх хүчин зүйлүүд: Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-
  Уул., 2010.- X. 53-59.
 • С аминдэмийн нэмэлт гурилын шинж чанарт нөлөөлөх нь / Б.Пүрэвжаргал, Б. Хишигмаа, У.Бадам
  // Food and ecology International conference: Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул.,-Х.148-150
 • A study of biochemistry properties of polygonumviviparum flour and its usage capabilityfor food / Б.
  Оюунчимэг, Б.Пүрэвжаргал // Food and ecology International conference: Э/ш-ний бага хурлын
  эмхэтгэл. – Дархан-Уул., 2011.- Х. 29-34.
 • Изучение углеводно-амилозного комплекса и применение различных видов солода как улучшителя качества пшеничной хлебопекарной муки БГ-085 пройзведенной в Монголий, О.Гантогоо, Б.Пүрэвжаргал // Food and ecology International conference: Эрдэм шинжилгээний бага хурлын
  эмхэтгэл.- Дархан-Уул., 2011.- Х. 67-72.
 • Исследование свойств зерна пшеничных сортов, произрастающих в Монголии / Б. Пурэвжаргал, Д.Баясгалан // Сборник научных трудов.- Улан-Удэ., 2012.-Х. 132-136.
 • Талны зориулалтын гурилын шинж чанарын судалгааны дунгээс / Б.Пүрэвжаргал, У.Бадам, И.
  Алтанцэцэг // Органик хунс: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул., 2012.- Х. 21-24.
 • Будайн сортуудын шинж чанарын судалгаа / Б. Пүрэвжаргал, Н. Энэбиш // Органик хүнс: Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул., 2012.- Х. 75-78.
 • Биотарагны эруул ахуйн судалгаа / Б.Хишигмаа, Б. Пүрэвжаргал // Хүнсний шим зүй-технологи-
  уйлдвэрлэл: Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2012.- Х. 98-108.
 • A study of biochemistry properties of polygonum viviparum I root flour / B.Oyunchimeg, B. Purevjargal, B.Hishigmaa // ICCST 2013. Conference Proceedings. The 4 International conference on Creative Science and Technology.-Darkhan-Uul., 2013.- P. 197-199.
 • Хулууны нэмэлттэй талхны шинж чанарын судалгаа / Д. Лхагвадолгор, Б.Пүрэвжаргал // Хунсний
  шим судлал: Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2013.- Х. 70-73.
 • Шар суунээс лактулоз хуримтлуулах боломжийн судалгаа / Б.Хишигмаа, Б.Пүрэвжаргал // Эко
  хүнс: Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул., 2014.- Х. 28-31.
 • Аарцны биохимийн шинж чанарын судалгаа / Б.Пүрэвжаргал, Б.Хишигмаа // Эко хүнс: Эрдэм
  шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул., 2014.- Х. 52-54.
 • Аарцны нэмэлттей талхны биохимийн шинж чанарын судалгаанаас / Б.Хишигмаа,
  Б.Пүрэвжаргал, Б. Оюунчимэг //Хунсний шим судлал-2014: Эрдэм шинжилгээнний хурлын эмхэтгэл.-УБ.-Х 9-15.
 • Гүүний саамны шинж чанарт хүйтэн болон дулаан боловсруулалтын нөлөө / Б.Хишигмаа,
  Б.Пүрэвжаргал // Тогтвортой эдийн засаг: Эрдэм шинжилгээний бичиг.- Дархан-Уул.,-2015.- X. 113-117
 • Мэхээртэй ааруулын биохимийн судалгаа /Б.Пүрэвжаргал, Б.Хишигмаа // ШУТИС-ийн багш
  нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2015.- Х 46-49.
 • Бифидобактерийн өсөлтөнд лактулозын нөлөөллийн судалгаа / Б.Пүрэвжаргал, Б.Хишигмаа //
  ШУТИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 02/164.- УБ., – 2015.- Х. 177-
 • Долоогоно, нохойн хошууны нэмэлттэй гурилын шинж чанарын судалгаа / Б.Пүрэвжаргал,
  Х.Буянхишиг // ШУТИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл.02/164.- 2015.-
  X 190-193.
 • Гурвалжин будааны гурилын нэмэлттэй будайн гурилын шинж чанарын судалгаа /
  Б.Пүрэвжаргал, Д.Энхжаргал // Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.-
  Дархан-уул..- 2016.- X. 42-46
 • Исследование биологической ценности сущенного творога с добавкой горца живородящего / Пүрэвжаргал Б.. Хишигмаа Б. // Техника и технологии продуктов питания: Сборник II
  Международной научно-практической конференций.- Улан-У дэ..- 2016.- Х 38-42
 • Арвайг хальслахад үрийн чийглэг, сойх хугацаа нөлөөлөх нь / Б.Пүрэвжаргал, Э.Дулмаа //
  ШУТИС-ийн Багш, оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. Ne10/193.- УБ., – 2016.- Х
  160-163.
 • Төрөл бүрийн будааны гурилаар баяжуулсан гурилын биохимийн шинж чанарын судалгаа /
  Б. Пүрэвжаргал, Д.Энхжаргал // Хүнсний шим судлал-2016: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл. – УБ., – X.83-95.
 • Хатуу буудайн гурилыг талх барилтын шинж чанарыг сайжруулагчаар ашиглах нь /
  Б.Пүрэвжаргал, Г.Золжаргал, Ц.Сансаргэрэл // ШУТИС-ийн багш, оюутны эрдэм шинжилгээний
  бүтээлийн эмхтгэл.9/214.- УБ., – 2017.- Х. 164-167.
 • Хатуу буудайн физик, химийн шинж чанарын судалгаа / Г.Золжаргал, Б.Пүрэвжаргал // ШУТИС-
  ийн багш, оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. No9/214.- УБ., – Х. 168-170.
 • Маалингын гурилын нэмэлттэй талхны шинж чанарын судалгаа / Б. Пүрэвжаргал, О.Баярмаа //
  Стандартчлал-чанарын баталгаа: ОПБХ-ын эмхэтгэл.-Дархан-Уул.,-2017.- Х 26-31.
 • Хүүхдийн будаа ялган авах технологийн судалгаа /Хүнсний шим судлал: Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл.- УБ.. 2017.- Х. 30-40.
 • Хүүхдийн будааны чанарт салхины хурд нөлөөлөх нь. /Б.Пүрэвжаргал, С.Цэвэлсүрэн // ШУТИС-ийн багш,оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 13/240.-УБ.,-2018.- Х.51-54.
 • Нохойн хошууны нэмэлттэй талхны шинж чанарын судалгаа. /Б.Пүрэвжаргал // ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 16/243.- УБ.,-2018.- Х.219-222
 • Хатуу буудайн шинэ сортуудын физик-хими, технологийн судалгаа /Ц.Сансаргэрэл, Б.Булган, Б.Пүрэвжаргал, Я.Мягмарсүрэн // Хүн ба хүнс сэтгүүл.№2/112- УБ., – 2019.- Х. 54-5
 • Буудайн үрийн температураас гурилын гарц хамаарах нь /Б.Батням, Б.Пүрэвжаргал // ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 31/259.- УБ.,-2019.- Х.77-82
 • Маалингын гурилын нэмэлттэй талхны биохимийн шинж чанарын судалгаа /Б.Пүрэвжаргал // ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 31/259.- УБ.,-2019.- Х.7-11
 • DIURAPHIS NOXIA хачгаар өвчилсөн буудайн талх барилтын шинж чанарын судалгааны дүнгээс /Ц.Янжиндулам, Б.Пүрэвжаргал // ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 10/270.- УБ.,-2020.- Х.65-68
 • A study to increase the yield of durum and improve the quality of ptoducts. /Ts.Sansargerel8 B.Bulgan, Ya.Azzaya, B.Purevjargal, Ya.Myagmarsuren. // International journal for Research in Agricultural and Food science. ISSN:2208-2719.,-2020.
 • Гурилын талх барилтын шинж чанарт төрөл бүрийн будааны нэмэлтийн нөлөөллийн судалгаа / Б.Пүрэвжаргал, Б.Хишигмаа // Хүнсний аюулгүй байдал хүнсний сүлжээ -2021 Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. -УБ.,-2021,-Х.86-99
 • Мэхээртэй ааруулын судалгаа / Б.Хишигмаа, Б.Пүрэвжаргал //Орчин цагийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбар-100 жил. Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэлийн тусгай дугаар. №21(10)-287. -УБ.,-2021.-Х.126-131
 • Талхны гурилын зуурмагт нэмэх маалингын гурилын хэмжээг оновчлох судалгаа / Б.Пүрэвжаргал, О.Баярмаа // ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. №21(8)-285.- УБ.,-202- Х.38-42
 • Маалингын гурилын нэмэлттэй талхны биохимийн шинж чанарын судалгаа /Б.Пүрэвжаргал // ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 31/259.- УБ.,-2019.- Х.7-11
 • Чанамал кофенд жимсний дармалыг нэмэлтээр ашиглах боломжийн судалгаа. /Б.Пүрэвжаргал, Э.Солонго // ШУТИС-ийн Багш, оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. №22(10)-298.-УБ.,-2022.-Х.74-77
 • Буудайн үрийн температур гурилын гарц, чанарын хамаарлын судалгаанаас. Залуу эрдэмтдийн
 • ЭШОПБХ. / Б.Пүрэвжаргал /. 2008 онA study of biochemistry properties of polygonumviviparum flour and its usage capabilityfor food. Food and ecology International conference. / Б. Оюунчимэг, Б. Пүрэвжаргал /. 2011 он
 • Буудайн сортуудын шинж чанарын судалгаа. “Органик хүнс” Бүс нутгийн эрдэм шинжилгээний
  хурал. / Б. Пүрэвжаргал, Н. Энэбиш / 2012 он
 • Гурилын стандартын шаардлага ба оноогийн үйлдвэрлэл. Дархан-Уул аймгийн Стандарт
  хэмжилзүйн хэлтсийн Стандарт ба хэрэглээ сэдэвт ОПБХ. / Б. Пүрэвжаргал, Б.Хишигмаа /. 2012 он
 • A study of biochemistry properties of polygonum viviparum I root flour ICCST 2013. Conference Proceedings. The 4′ International conference on Creative Science and Technology. / B.Oyunchimeg, B.Purevjargal, B.Hishigmaa /. 2013 H
 • Будайн сортуудын технологийн шинж чанарын судалгаа. Дархан-Уул аймгийн Стандарт
  хэмжилзүйн хэлтсийн “Стандарт хэрэгжилтийн өнөөгийн түвшин, тулгамдаж байгаа асуудал”
  сэдэвт ОПБХ. / Б. Пүрэвжаргал, Н.Энэбиш. Д.Энхжаргал /. 2013 он
 • Шинээр нутагшуулсан буудайн сортуудын шинж чанарын судалгаа. ДаТС-ийн Магистрант,
  докторант оюутны ЭШХ./ Н.Энэбиш, Б. Пүрэвжаргал /.2013 он
 • Шар сүүнээс лактулоз хуримтлуулах боломжийн судалгаа.”Эко хүнс”улсын эрдэм шинжилгээ,онол практикын бага хурал. / Б. Хишигмаа, Б.Пүрэвжаргал /. 2014 он
 • Аарцны биохимийн шинж чанарын судалгаа. Эко хүнс улсын эрдэм шинжилгээ, онол практики бага хурал. / Б.Пүрэвжаргал, Б. Хишигмаа /. 2014 он
 • Синбиотик бүтээгдэхүүний технологийн судалгаа. “Чанартай дэлхийг цогцлоос” ЭШОПБХ. /
  Э.Мөнхжаргал, Б. Хишигмаа, Б. Пүрэвжаргал /. 2014 он
 • Гүүний саамны шинж чанарт хүйтэн болон дулаан боловсруулалтын нөлөөллийн судалгаа.
  “Чанартай дэлхийг цогцлооё” ЭШОПБХ. / Б.Пүрэвжаргал, Б. Хишигмаа /. 2014 он
 • Мэхээртэй ааруул үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. ДаТС-ийн Багш нарын ЭШХ. / Б. Хишигмаа,
  Б.Пүрэвжаргал /. 2015 он
 • Зэрлэг жимс, жимсгэнээр дарс үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. Тогтвортой эдийн засаг: Бодлого,
  шийдэл ЭШОПБХ. Дархан-Уул. /Б. Даваажаргал, Э.Дулмаа, Б.Пүрэвжаргал /. 2015 он
 • Төрөл бүрийн будааны гурилаар баяжуулсан буудайн гурилын шинж чанар, эрүүл ахуйн судалгаа.
  ДаТС-ийн Багш оюутны ЭШХ. / Д.Энхжаргал, Б. Пүрэвжаргал /. 2015 он
 • Хатуу буудайн сортуудын физик, химийн шинж чанарын харьцуулсан судалгаа. ДаТС-ийн магистр
  оюутны ЭШХ. / Г.Золжаргал, Б.Пүрэвжаргал /. 2016 он
 • Гурвалжин будааны гурилын намэлттой буудайн гурилын шинж чанарын судалгаа. Улсын
  ЭШОПБХ. Дархан-Уул. /Б. Пүрэвжаргал / 2016 он.
 • Исследование биологической ценности сущенного творога с добавкой горца живородящего. ІІ
  Международной научно-практической конференций «Техника и технологии продуктов питания. /Пүрэвжаргал Б., Хишигмаа Б /. 2016, Улан-Удэ
 • Хатуу буудайн гурилыг талх барилтын шинж чанарыг сайжруулагчаар ашиглах нь.ДаТС-ийн
  профессор, багш нарын ЭШХ. / Б.Пүрэвжаргал, Г.Золжаргал, Б.Пүрэвжаргал /. 2017 он
 • Талханд нэмэх маалингын гурилын хэмжээг оновчлох судалгаа. Манлайллын ач холбогдол сэдэвт
  ЭШОПБХ. Дархан-Уул. / Б.Пүрэвжаргал, О.Баярмаа /. 2017 он.
 • Хүүхдийн будааны гарцад салины хурд нөлөөлөх нь. ДаТС-ийн багш нарын ЭШХ.
  Б. Пүрэвжаргал /. 2018 он.
 • Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах асуудалд. ДаТС-ийн магистр, доктор оюутны
  ЭШХ. Дархан-Уул. / Б.Энхцэцог, Б.Сарантуяа, Б.Пүрэвжаргал /. 2018 он.
 • Маалингын нэмэлттэй талхны биохимийн шинж чанарын судалгаа. ДаТС-ийн багш нарын ЭШХ. /
  Б.Пүрэвжаргал /. 2019 он.
 • Буудайн үрийн температураас гурилын гарц, чанар хамаарах нь. ДаТС-ийн магистр, доктор оюутны ЭШХ. Дархан-Уул. / Ц.Батням, Б.Пүрэвжаргал /. 2019 он.
 • Бүхэл үрийн гурил үйлдвэрлэх технологи. ДаТС-ийн магистр, доктор оюутны ЭШХ. Дархан-Уул.
  /Б. Цацрал, Б.Пүрэвжаргал /. 2019 он.
 • Үрийн температур гурилын цавуулгийн тоо, чанарт нөлөөлөх нь. “Чанарын өдөрт” Дархан-уул аймгийн Стандарчлал хэмжилзүйн төвөөс зохион байгуулсан ЭШОПБХ. /Б.Пүрэвжаргал/. 2020 он
 • Малын тэжээлийн үйлдвэр: Бизнесийн төсөл.- Дархан-Уул., 2008.- (Дархан гурил XXK)
 • Гурилын үйлдвэрийн технологийн шинэчлэл: Гэрээт ажил.- Дархан-Уул., 2009.- (Овор усны эх
  XXK)
 • Түмний гурил: Бизнесийн төсөл.- Дархан-Уул., 2015.- (Барил Трейд XXK)
 • Шим судлалын лаборатори.- КОЙКА олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагатай ШУТИС-
  ийн ДаТС-ийн хамран хэрэгжүүлсэн төсөл.-Дархан-Уул.,2018
 • Буудайг ус, дулаанаар боловсруулах халуун арга. No 1536. 2007 он
 • Мэхээрийн нэмэлттэй ааруул. No2583. 2016 он.
 • Долоогоны нэмэлттэй талх үйлдвэрлэх арга. No2581. 2016 он
 • Маалингын гурилаар баяжуулсан талх N°20-0002856. 2018 он
 • Зарим сортын буудайг ус, дулаанаар боловсруулах технологийн горимын оновчлол. №12148. 2020 он
 • Буудайн гурил үйлдвэрлэх технологи. №12147. 2020 он
 • Үр тариа түүгээр боловсруулсан бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй. №13310. 2021 он
 • Үр тариа хатаах арга, онцлог. №13311. 2021 он
 • Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй. №14595. 2023 он
https://research.psru.ac.th/image/journal/slot-deposit-dana
https://status-mobile-dev.telematics.toyota.com/link-gacor
http://draco.cs.wpi.edu/snpintool/tmp/uploads/slot-gacor
http://apollonis.frl.auth.gr/slot-gacor
http://rmc.math.tsu.ru/wp-includes/faq-slot-gacor
https://revistadeas.inah.gob.mx/publico/slot-gacor-deposit-pulsa-tanpa-potongan
https://culturas.inah.gob.mx/bocoran-slot-gacor/
https://melkite.org/wp-content/uploads/-/slot-hoki-dan-gacor/