these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Галсан Цэндмаа

Овог: Галсан
Нэр: Цэндмаа
Албан тушаал:  СШУТ-ийн ахлах багш
Эрдмийн зэрэг:  Доктор(Ph.D)
Е-шуудан: tsendmaa@stda.edu.mn 

Төгссөн сургууль:

 • Доктор (Ph.D) ШУТИС,  Монгол улс,  2014 он
 • Магистр МУБИС,  Монгол улс,  2006 он
 • Бакалавр УБИС,  Монгол улс, 1992 он

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд:

Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв болон нэг сэдэвт бүтээл

 • ШУТИС-ийн бакалаврын сургалтын  магадлалын онол- математик статистик хичээлийн агуулгын судалгаа нь: Боловсрол судлалын ухааны д-р  (Ph.D) зэрэг горилсон диссертац: 14.39.00 / Э/Ш-ний удирдагч д-р (Ph.D) проф Д.Нямсүрэн,  д-р (Sc.D) проф Д.Цэдэнбаяр -Хамгаалсан  2014.02.21.-УБ.,  2014.07.07- 147х.: CD-тэй. -(БСШУЯ.ШУТИС).- Ном зүй: Х.132-140.

Ном, сурах бичиг, гарын авлага

 • Математик-I хичээлийн гарын авлага / У.Мөнхцэцэг, С.Одцэцэг: Ред. Г.Цэндмаа.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2009.- 94х.
 • Математик-II хичээлийн гарын авлага / Г.Цэндмаа, С.Одцэцэг Ред. У.Мөнхцэцэг.-Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2010.- 94х.
 • Математик-III хичээлийн гарын авлага / Г.Цэндмаа, У.Мөнхцэцэг Ред. С.Одцэцэг .-Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2010.- 94х.
 • Математик 1,2 хичээлийн лабораторийн ажлын заавар / Г.Цэндмаа, С.Одцэцэг, У.Мөнхцэцэг.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2010.- 56х.
 • Математикийн томъёо,тодорхойлолт / Г.Цэндмаа, С.Одцэцэг, У.Мөнхцэцэг.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2009.- 147х.
 • Хэрэглээний математик / Г.Цэндмаа, С.Одцэцэг, У.Мөнхцэцэг.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2009.- 92х.
 • Комбинаторик, Магадлал, Статистикийн дидактикаас / Г.Цэндмаа, О.Цэрэнбат, Д.Гомбосүрэн УБ.: 2012.- 42х.

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл

 • ЕБС-ийн математикийн сургалтын хөтөлбөрийг их, дээд сургуулийн математикийн хөтөлбөрийн залгамж холбоог судлах нь // Инженерийн дээд боловсролын сургалтын технологийн шинэчлэлийн асуудлууд э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- 2010.- Х.63-70.
 • Математик сургалтын технологи шинэчлэл, магадлалын онол-математик статистик бүлгийн агуулгын судалгаа // ТДС-ийн багш, оюутны э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- 2010.- Х.78-82.
 • Их сургуулийн багш миний хичээлийн заах аргадаа нэвтрүүлж байгаа шинэлэг арга технологи, түүний бодит үр дүн // Их сургуулийн хичээл ба инноваци э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- 2012.
 • Магадлалын онол хичээлийн заах арга зүйн шинэчлэлийн асуудал // МИС-ийн багш нарын э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- 2012.
 • ОБДА-ын өнөөгийн байдал, түүнийг сайжруулах арга зам // Оюутны бие даах ажил бол их дээд сургуулийн сургалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг, суралцахуйн дээд хэлбэр мөн э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- 2012.- Х.93-117.
 • The method to improve student’s self independence work // Хэл, хэл орон судлалын асуудлууд: ОУ-ын э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- 2012.- Х.191-197.
 • Инженерийн математик сургалтыг тухайн мэргэжлийн хичээлтэй нь уялдуулах // ДаТС-ийн БУТ-ийн э/ш-ний хуралд хэлэлцүүлсэн.- 2013.
 • Магадлалын онол-математик хичээлээр оюутны эзэмшсэн мэдлэг чадварыг үнэлэх // Оюутны сурах үйлийн үр дүнгийн үнэлгээг боловсронгуй болгон шинэчлэх асуудал э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- 2013.
 • Магадлалын онол-математик статистик хичээлийг оюутны хэрэгцээнд тулгуурлан заах боломж // Монголын математикчдын нийгэмлэгийн: Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- 2013.
 • Магадлалын онол- математик статистик хичээлээр оюутны эзэмшсэн мэдлэг, чадварыг үнэлэх // Оюутны сурах үйлийн үр дүнгийн үнэлгээг боловсронгуй болгон шинэчлэх асуудал онол практикийн бага хурлын э/ш-ний эмхэтгэл.- 2013.
 • Нынешнее положение и ход изучение предмета Теорие вероятности и математическая статистика // Природные условия, история и культура западной монголии и сопредельных регионов: ОУ-ын  э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- 2013.
 • The method to be improved resent condition of student’s self independence work ,and it by engineering mathematics lesson // Перспективные разработки науки и техники: ОУ-ын э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- 2013.
 • Сургалтын хүртээмжийг дээшлүүлэхэд цахим сургалтыг ашиглах  нь // Математик, физикийн сургалтын агуулга, арга зүй-иноваци э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- 2014.
 • Их дээд сургуулийн суралцагсдын сурлагын чанарыг бодитой үнэлэх асуудал // Математик, физикийн сургалтын агуулга, арга зүй-иноваци э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- 2014.
 • Боловсролын байгууллагын хүний нөөц, багшийг хөгжүүлэх асуудал // CDIO –сургалтын дэвшилтэт аргыг нэвтрүүлэх боломж э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- 2015.- Х.71-73.
 • Лапласын хувиргалтын арга нь инженерүүдэд чухал болох нь // ДаТС-ийн э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- 2015.- Х.216-222.
 • Математикийн цогц чадамж ба сургалтын зохистой системийн холбоо // ШУТИС-ийн Профессор багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл.-УБ., 2016.- Х.130-135.
 • Оюутан нэг бүрийг хөгжүүлэхэд сурлагын амжилтыг бодитой үнэлэх, үнэлгээг харьцуулан судалсан үр дүн // Математик заах арга зүйн зарим асуудалд: ДаТС-ийн э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- 2015.- Х.226-232.
 • ШУТИС-ийн бакалаврын сургалтын магадлалын онол-математик статистик хичээлийн агуулгын судалгаа // Боловсрол шинэчлэл, инноваци э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- 2015.
 • Оюутан нэг бүрийг хөгжүүлэхэд сурлагын амжилтыг бодитой үнэлэх, үнэлгээг судалсан нь // ХШУС-ийн Ш/У-ны хөгжилд математик хэрэглээний хандлага э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2016.-Х.56-63.
 • Техникийн мэргэжлээр суралцагчдын математикийн бэлтгэлийн цогц чадамжийн загвар // ШУТИС-ийн профессор багш нарын э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2016.- Х.140-142.
 • Математикийн хичээлээр математик загварчлалын чадварыг төлөвшүүлэх асуудалд // ДаТС-ийн э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2017.- Х.222-224.
 • Оюутнуудын сурлагыг үнэлэх загвар түүнд хийсэн шинжилгээ // Дээд боловсрол эрин үе сэтгүүл.- 2018.-Х.88-91.
 • Оюутны бие даан суралцах чадварыг хөгжүүлэхэд үр дүнд суурилсан сургалтыг ашиглах нь // Инженер, технологийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлага э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- 2018.-Х.96-110.
 • The method to be improved resent condition of student’s self independence work // IMT 2018 International Online Conference э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.-УБ., 2018.-Х.63-67.
 • Үр дүнд суурилсан сургалтыг математикийн хичээлд турших нь // ДаТС-ийн багш, оюутны э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- 2018.-Х.201-207
 • Үр дүнд суурилсан сургалтыг математикийн хичээлд турших нь // Эмэгтэйчүүд-судалгаа шинжилгээний ажилд э/ш-ний хурлын эмхэтгэл: WISTEM  IN MONGOLIA 2018.- Орхон, Х.16-28
 • Үр дүнд суурилсан сургалтыг лекцийн хичээлд туршсан үр дүнгээс // Дээд боловсролын сургалтанд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх асуудалд олон улсын э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- 2018-Х.156-159.

Редакторласан,орчуулсан бүтээл

 • Дээд боловсролын сургалтанд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх асуудалд олон улсын э/ш-ний хурлын эмхэтгэл / Ред. Г.Цэндмаа .- 2017.- Х.298
 • Инженер, технологийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлага э/ш-ний хурлын эмхэтгэл / Ред. Г.Цэндмаа.-Дархан-Уул: Номын дээж, 2018.- Х.416