2024-02-29
Chicago 12, Melborne City, USA

ЭЛСЭЛТ ЧУХАЛ ХОЛБООС TEAMS заавар

Online registration Links OCCUPATIONS

Овог: Бадамсүрэн

Нэр: Ганболд

Эрдмийн зэрэг, цол: Доктор (Ph.D)

Албан тушаал:  СШУТ-ийн ахлах багш

Цахим шуудан:ganbold@stda.edu.mn

Өрөө: I байр 316

Утас: 99299481

МЭРГЭЖИЛ:  Монгол хэл, англи хэлний багш
Төгссөн сургууль:

 • Доктор (Ph.D) МУБИС,  Монгол улс,  2014 он
 • Магистр: МУБИС, Монгол улс, 2000 он
 • Бакалавр: МУБИС, Монгол улс, 2007 он
 • Бакалавр: МУБИС, Монгол улс, 1996 он

 • 2010 оноос ШУТИС-ийн ДаТС-д монгол хэл, англи хэлний багш
 • 2009-2010 онд Дархан-Уул аймгийн Техникийн Дээд Сургуульд Захиргааны дотоод хяналт, мониторингийн ажилтан
 • 2003-2009 онд УБ хотын Техник Технологийн Коллежид монгол хэл, уран зохиолын багш, тэнхимийн эрхлэгч
 • 2002-2003 онд Монгол-Оросын хамтарсан 3 дугаар дунд сургуульд монгол хэл, уран зохиолын багш
 • 1999-2002 онд УБ хотын Хөгжим бүжгийн коллежид монгол хэл, уран зохиолын багш

 • Хэл ярианы соёл
 • Монгол бичиг
 • Харилцааны англи хэл
 • Шинжлэх ухаан технологийн англи хэл
 • Судалгааны ажлын семинар-I
 • Судалгааны ажлын семинар-II
 • Судалгааны ажлын семинар-III

Судалгааны ажлын чиглэл: Монгол-Англи хэлний тэмдэг нэрийн зэрэгцүүлсэн судалгаа: Хэл бичгийн ухааны д-рын (Ph.D) зэрэг горилсон диссертац: 02.32.02.01 /  Э/ш-ний удирд. д.р. (Sc.D) Ц.Өнөрбаян.- Хамгаалсан 2014.10.08.-УБ., 2014.- 169х.-(БСШУЯ.МУБИС).

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд

 • “Англи хэлний дүрэм, дасгалын хураангуй” / Ред. Д.Хөгжмаа.-Дархан-Уул: 2016.-147х.
 • “Элсэгчдэд зориулсан тестийн эмхэтгэл”   /Г.Энхзаяа нар / УБ., 2006, 6.8х.х

 • Д.Цэнд-Аюуш “Handbook of English Grammar and Usage” Дархан., 2016, 6.5х.х

 • “Хэл яриа нь сэтгэлгээний хэрэгсэл болох нь” МУБИС-ийн ЭШБ-ийн “Лавай” сэтгүүл УБ.2011/6 Х123-124
 •  “Монгол-Англи хэлний тэмдэг нэр залгаврын аргаар бүтэх нь” ШУТИС-ийн ЭШБ-ийн эмхэтгэл. УБ.2011/3/119  Х143-146
 • “Хүнсний холбогдолтой зарим нэр томьёог монгол хэлэнд хөрвүүлэн хэрэглэх нь” /Б.Сувд-Эрдэнэ нар/, ШУТИС-ийн ДаТС-ийн ХТБ-н “Хүнс ба экологи” сэдэвт ОУЭШХ-ын эмхэтгэл  Дархан.2011  Х185-189
 • “Зарим гадаад үгийг монгол хэлэнд хөрвүүлэн хэрэглэх нь”, ШУТИС. РЦНК. 6-я Международная научно-практическая конференция. “Монголия-Россия: новые парадигмы отношений” ЭШБ-ийн эмхэтгэл. УБ.2011 Х80-83
 • “Монгол-Англи хэлний тэмдэг нэр бүтэх зүй тогтол” МУБИС-ийн “Монгол судлалын чуулган” ОУЭШХ-ын эмхэтгэл УБ.2011/10. Х93-100
 • “Зарим харь үгийг монгол хэлний залгавар бүтээврээр хэлбэржүүлэн хэрэглэж буй асуудалд”, ШУТИС-ийн “Хэрэглээний хэл шинжлэлийн онол, практикийн асуудал” ОУЭШХ-ын эмхэтгэл. УБ.2012/6  Х128-133
 • “Зарим гадаад үгийг монгол хэлэнд орчуулан хэрэглэх тухайд”, ШУТИС-ийн ДаТС-ийн ХУПБ, ШУА-н Хэл Зохиолын хүрээлэн, “Хүмүүнлэгийн Ухаан”-1 ЭШБ-ийн эмхэтгэл, УБ.2012/1  Х24-33
 •  “Монгол-Англи хэлний өнгө заасан утгатай тэмдэг нэрсийг зэрэгцүүлэн судлах асуудалд”, ШУТИС. ДаТС-ын ЭШБ-ийн эмхэтгэл, УБ.2012/2 Х113-119
 • “Монгол-Англи хэлний тэмдэг нэрийн өгүүлбэрт гүйцэтгэх үүргийг зэрэгцүүлэн судлах асуудалд” ШУТИС-ийн ДаТС-ийн ХУПБ, ШУА-н Хэл Зохиолын хүрээлэн, ЭШБ-ийн эмхэтгэл, “Хэл, соёлын асуудлууд”-2  Дархан.2013 Х15-20
 • “Хүмүүсийн ярианд гардаг найруулгын алдаатай зарим үгэнд дүн шинжилгээ хийх нь” ШУТИС-ийн ДаТС-ийн ХУПБ, ШУА-н Хэл Зохиолын хүрээлэн, “Хэл, соёлын асуудлууд” 2. ЭШБ-ийн эмхэтгэл, Дархан.2013  Х21-25
 • “Comparative Studies on Compound Adjective Formation of Mongolian & English Languages” ICCST2013 ОУЭШХ-ын эмхэтгэл УБ.2013 Х211.
 • “Монгол-Англи хэлний үг нийлэх аргаар бүтсэн тэмдэг нэрийг зэрэгцүүлэн судлах асуудалд” МУБИС-ийн “Лавай” ЭШ сэтгүүл УБ.2013/10  Х164
 • “Англи хэлний тэмдэг нэр залгаврын аргаар бүтэх явцад гардаг зарим авиа зүйн хувьсалд хийсэн ажиглалт” ШУТИС-ийн ДаТС-ийн багш нарын ЭШБ-ийн эмхэтгэл Дархан.2014/7 Х100-106
 • “Монгол-Англи хэлний тэмдэг нэр уран зохиолын найруулгад хэрхэн илэрч буйг үг бүтэх ёсны талаас тайлбарлах нь” МУИС. Монгол Судлалын Хүрээлэн “Монгол хэл бичиг, өв соёлын тулгамдсан асуудал III” ОУЭШХ-ын эмхэтгэл. УБ.2015/3 Х56-62
 • “Монгол-Англи хэлний тэмдэг нэрийн утга эрчимжүүлэх ёсыг зэрэгцүүлэн судлах асуудалд” /Ө.Гантогоо нар/ ШУТИС-ийн ДаТС-ийн СШУТ, ШУА-н Хэл Зохиолын хүрээлэн, “Хэлний соёл, хэрэглээний асуудалд” ЭШХ-ын эмхэтгэл, Дархан.2016/4 Х16-20
 • “Монгол-Англи хэлний тэмдэг нэрийн өгүүлбэр зүйн шинжийг судлах асуудалд”, “CDIO сургалтын аргыг нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлууд” Улсын хэмжээний ЭШХ-ын эмхэтгэл, Дархан.2016/2  Х53-56
 • “Монгол хэлний “-хан” бүтээврийн утга, үүрэг, хэрэглээний асуудалд” ШУТИС-ийн ДаТС-ийн багш, оюутны ЭШБ-ийн эмхэтгэл Дархан.2016/10/193  Х100-106
 • “Англи хэлний тэмдэг нэр бүтээх ‘-al’ болон ‘-ic’ дагаврын авиа зүйн хувьсалд хийсэн ажиглалт” МУБИС-ийн ЭШБ-ийн “Лавай” сэтгүүл, УБ.2017/19  Х35-39
 • “Монгол хэлний тэмдэг нэрийн өгүүлбэрт гүйцэтгэх үүргийг идэвхтэй сургалтын аргаар заах асуудалд”, “Дээд боловсролын сургалтад дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх асуудалд” сэдэвт ОУЭШХ-ын эмхэтгэл, Дархан.2017/2  Х110-114
 • “Хэлний хэрэглээ, хэм хэмжээг журамлах асуудалд” ШУТИС-ийн Гадаад Хэлний Институтийн ЭШБ-ийн эмхэтгэл, УБ.2017/12   Х78-83
 • “Зарим үгийн буруу хэрэглээг журамлах асуудалд” ШУА-ийн “Хэрэглээний хэл шинжлэл” ЭШ сэтгүүл, УБ.2017   Х155-160
 • “Оюутнуудын гаргаж буй хэл найруулгын алдаа, түүнийг засах арга зам” ШУТИС-ийн ДаТС-ийн ЭШБ-ийн эмхэтгэл, Дархан.2018  Х212-217
 • “Монгол хэлний “–лт” бүтээврийн утга, үүрэг, хэрэглээний асуудалд”, “Инженер, технологийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлага” улсын хэмжээний ЭШХ-ын эмхэтгэл, Дархан.2018  Х147-152
 • “Оюутнуудын гаргаж буй зөв бичих дүрмийн нийтлэг алдаа, түүнийг засах арга зам” АШУҮИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар АУСургуулиас зохион байгуулсан “Дээд боловсролын тулгамдсан асуудал II” ЭШХ-ын эмхэтгэл, Дархан.2018/11  Х85-87
 • “Монгол хэлний хуучин үгийн хэрэглээний асуудалд” ШУТИС-ийн ДаТС-ийн ЭШБ-ийн эмхэтгэл, Дархан.2019/31  Х199-202
 •  “Монгол хэлний өнгө заасан утгатай тэмдэг нэрийг гадаад хүнд заах асуудалд”, “Инженер, технологийн боловсролд тулгамдаж буй асуудлууд”    Улсын хэмжээний ЭШХ-ын эмхэтгэл, Дархан.2019/5  Х159-163
 • “Телевиз, сонины зар сурталчилгааны хэл найруулгад тэмдэг нэрийн үүрэг, хэрэглээ” ШУТИС-ийн ДаТС-ийн ЭШХ-ын эмхэтгэл, Дархан.2021/21  Х140-146
 • “Телевиз, сонины зар сурталчилгааны хэл найруулгын алдааг засаж, сайжруулах асуудалд”, “Орчин үеийн боловсролын чиг хандлага” сэдэвт улсын хэмжээний ЭШХ-ын эмхэтгэл, Дархан. 2022 он, Х117-122
 • “Мэдээллийн хэрэгслээр гарч буй зарим үг хэллэгийн хэл, найруулгыг цэгцлэх асуудалд”,  СУИС-ийн Соёлын сургууль, Радио, Телевиз Медиа Урлагийн сургуулиас зохион байгуулсан “Хэл шинжлэл, хэлний соёл судлал-2022” ЭШХ-ын эмхэтгэл, УБ.2022
 • “Ажил мэргэжлийн ерөөлт мэндчилгээний хэрэглээний асуудалд” ШУТИС-ийн ДаТС-ийн багш, оюутны ЭШБ-ийн эмхэтгэл, Дархан хот, 2022 он, Х142-147
 •  “Үг нийлэх аргаар бүтсэн зарим тэмдэг нэрийн орчуулгыг тодотгохуй” (Уул уурхайн зарим түгээмэл нэр томьёоны жишээн дээр), ШУТИС-ийн ДаТС-ийн СШУТ, ШУА-н Хэл Зохиолын хүрээлэн “Нэр томьёоны орчуулга, хэрэглээ” ЭШХ-ын цахим эмхэтгэл, Дархан.2022 Х32-39       

 • Цэвэгмидийн Балжингарав (Боловсролын удирдлагын магистр) “Сургалтын чанарт гэрийн даалгавар нөлөөлөх боломжийн судалгаа” Уб, 2017 он
 • Баатарын Халиунаа (Боловсролын удирдлагын магистр) “Англи хэлний хичээлээр суралцагчдын сурах идэвхийг дээшлүүлэх судалгаа” Уб, 2018 он
 • Ганболдын Анхтуяа (Боловсролын удирдлагын магистр) “Сурагчдын бичих чадварт Ардын Аман Зохиол нөлөөлөх нь” Уб, 2018 он
 • Ганчулууны Ариунжаргал (Боловсрол судлалын магистр) “Бага ангийн сурагчдын эх зохион найруулан бичих чадварыг хөгжүүлэх туршилт судалгаа” Дархан-Уул аймаг, 2022 он
 • Цэвээнжавын Золжаргал (Боловсролын удирдлагын магистр) “Ерөнхий боловсролын сургууль, Коллежийн монгол хэлний хичээлийн хөтөлбөрийг харьцуулан судлах нь” Дархан-Уул аймаг, 2022 он
https://research.psru.ac.th/image/journal/slot-deposit-dana
https://status-mobile-dev.telematics.toyota.com/link-gacor
http://draco.cs.wpi.edu/snpintool/tmp/uploads/slot-gacor
http://apollonis.frl.auth.gr/slot-gacor
http://rmc.math.tsu.ru/wp-includes/faq-slot-gacor
https://revistadeas.inah.gob.mx/publico/slot-gacor-deposit-pulsa-tanpa-potongan
https://culturas.inah.gob.mx/bocoran-slot-gacor/
https://melkite.org/wp-content/uploads/-/slot-hoki-dan-gacor/