2024-02-29
Chicago 12, Melborne City, USA

ЭЛСЭЛТ ЧУХАЛ ХОЛБООС TEAMS заавар

Online registration Links OCCUPATIONS

Овог: Бат-Өлзий

Нэр: Сувд-Эрдэнэ

Эрдмийн зэрэг: Доктор

Албан тушаал:  СШУТ-ийн тэнхимийн эрхлэгч

Цахим шуудан: suvd-erdene@stda.edu.mn

Өрөө: I байр 312

Утас: 99026141

Төгссөн сургууль:

2001 он Бакалавр ШУТИС. ДаТС
2003 он Магистр Орхон их сургууль,
2019 он Доктор /Ph.D/ ШУТИС НБС

Судалгааны ажлын чиглэл: Мэргэжлийн англи хэлний хичээлийг багаар заах арга зүйн туршилт судалгаа

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд

 • Мэргэжлийн англи хэлний хичээлийг багаар заах арга зүйн туршилт судалгаа : Боловсрол судлалын ухааны докторын (Ph.D) зэрэг горилсон нэг сэдэвт зохиол. /Э/Ш-ний удирд. академич. Н.Бэгз.-   Хамгаалсан 2019.6.08.- УБ., 2019.- 148x.: CD.- ( БСШУЯ.ШУТИС).

 • Англи хэлээр албан захидал бичих: Гарын авлага /- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2010.- 89х.
 • English verb tense: Гарын авлага / Б.Сувд-Эрдэнэ, Л.Амгалан.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2014.- 78х.

 • Англи хэлний хичээлийг багаар заах зарим асуудалд // ШУТИС-ийн э/ш-ийн эмхэтгэл.- УБ., 2009.- № 9/111.- Х.161-165.
 • Багаар хичээл заахад нөлөөлөх зарим хүчин зүйлүүдийг судалсан нь // Боловсрол судлал сэтгүүл.- УБ., 2010.- Х.41-45.
 • Team teaching lesson and reflection // Боловсрол судлал сэтгүүл.- УБ., 2010.- № 2010/10.- Х.17-21.
 • Япон-Солонгосын сургуулиудад багаар хичээл зааж буй туршлагаас // Боловсрол судлал сэтгүүл.-УБ., 2010.- № 05.- Х.49-51.
 • Инженер оюутанд багшлах арга зүй эзэмшүүлэх асуудалд // ШУТИС-ийн э/ш-ний эмхэтгэл.- УБ., 2011.- № 3/119.- Х.107-112.
 • Хүнсний зарим нэр томъёоны орчуулгын асуудалд / Б.Сувд-Эрдэнэ, Д.Ганболд // ДаТС-ийн Хүнс ба экологи сэдэвт олон улсын э/ш-ний эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2011.- Х.181-184. (ШУТИС)
 • Зар сурталчилгааны хэл найруулгын асуудалд / Б.Сувд-Эрдэнэ, Д.Эрдэнэжаргал // ДаТС-ийн э/ш-ийн эмхэтгэл. Хүмүүнлэгийн ухаан-I.- УБ., 2012.- Х.58-65.
 • Оюутнуудын англи хэлний ярих чадварыг”Guessing game” аргаар сайжруулах зарим боломж, арга зам: ДаТС-ийн э/ш-ийн эмхэтгэл.- УБ., 2012.- № 2.- Х.25-29.
 • Англи хэлний зарим сурах бичгийн унших бичвэрүүдэд хийсэн дүн шинжилгээ // Langugae Trends сэдэвт: ОУ-ын онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2013.- Х.26-33.
 • Мэргэжлийн англи хэлний хичээл заах арга зүйн зарим асуудалд / Б.Сувд-Эрдэнэ, Д.Баясгалан // ДаТС-ийн э/ш-ийн эмхэтгэл: Хүмүүнлэгийн ухаан-II.- Дархан-Уул, 2013.- Х.95-100.
 • Өнгө хүмүүсийн сэтгэл зүйд нөлөөлөх нь / Б.Сувд-Эрдэнэ, Б.Лхамдорж // ДаТС-ийн э/ш-ийн эмхэтгэл: Хүмүүнлэгийн ухаан-II.- Дархан-Уул, 2013.- Х.150-153.
 • Preparing for an academic career through co-teaching as a teacher candidate in Mongolia // ICCST2013 OУ-н э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2013.- Х.207-210.
 • Ээлжит хичээлд бэлтгэх асуудалд / Б.Сувд-Эрдэнэ, Д.Баясгалан, Х.Золзаяа // ДаТС-ийн э/ш-ийн эмхэтгэл: Хүмүүнлэгийн ухаан-II.- Дархан-Уул, 2013.- Х.164-168.
 • A case study of L2 speaking skill in the School of Technology in Darkhan-Uul // ДаТС-ийн э/ш-ийн эмхэтгэл Research writing-III.- УБ., 2014.- Х.180-185.
 • Англи хэлний толь бичгүүдийн зарим үгийн хадмал орчуулгад хийсэн дүн шинжилгээ / Б.Сувд-Эрдэнэ, Э.Чинзориг, Д.Бямбахүү // ДаТС-ийн э/ш-ийн эмхэтгэл: Research writing-III.- УБ., 2014.- Х.180-185.
 • Benefits of Co-teaching for Teacher Candidates Preparing for Academic Careers in Mongolia // Global Trends in Language Learning and Teaching. Э/ш-ийн эмхэтгэл.- Манила, 2014.- Х.65-68.
 • Үгийн утгыг хам сэдвийн хүрээнд тайлж, ойлгох асуудалд // ШУТИС-ийн э/ш-ийн эмхэтгэл.- УБ., 2015.- Х.44-50.
 • Багаар хичээл зааж буй багш нарын хамтын үйл ажиллагаанд хийсэн дүн шинжилгээ // ДаТС-ийн э/ш-ийн эмхэтгэл: Хүмүүнлэгийн ухаан-IV.- Дархан-Уул, 2016.- Х.111-116.
 • Багаар хичээл зохион байгуулах арга зүйгээр багш нарын ур чадварыг хөгжүүлэх боломж / Б.Сувд-Эрдэнэ, Д.Баясгалан // CDIO сургалтын аргыг нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлууд сэдэвт э/ш-ний эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2016.- Х.48-52.
 • CDIO- ыг хэрэгжүүлж буй Вьетнам улсын туршлагаас / Б.Сувд-Эрдэнэ, Д.Сарантуяа // CDIO- сургалтын аргыг нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлууд э/ш-ний эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2016.- Х.143-146.
 • Цахим орчинд гарч буй хэл найруулгын зарим алдаанд хийсэн ажиглалт / Б.Сувд-Эрдэнэ, Г.Дарьжав, Д. Бямбахүү // ДаТС-ын э/ш-ний эмхэтгэл: Хүмүүнлэгийн ухаан-IV.- Дархан-Уул, 2016.- Х.111-116.
 • Англи хэл суралцагчдын эссэ бичихэд гаргадаг хэлзүйн дүрмийн алдаанд хийсэн дүн шинжилгээ // ДаТС-ийн э/ш-ний эмхэтгэл.- УБ., 2017.- Х. 210-214.
 • Англи хэлний хичээлийг гадаадын мэргэжилтэй заасан туршилт судалгааны үр дүн // Боловсрол-Эрин үе.- Дархан-Уул., 2017.- Х.10-13.
 • An Analysis of Co-Teaching Relationship at Univarsities in Darkhan-Uul // Инженер технологийн хөгжлийн чиг хандлага улсын хэмжээний э/ш-ний эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2018. X. 25-29
 • An Analysis of Engineering Students English Language Need at MUST // Дээд боловсролын хөгжлийн баталгаажуулалт: О/У-ын э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2018.- Х.218-224.
 • Их дээд сургуулийн багш нарыг ажлын байранд нь хөгжүүлэх боломж // Боловсрол судлал: Сэтгүүл.-УБ., 2018.- № 2018/04.- Х.20.
 • Инженерийн мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудын мэргэжлийн англи хэлний хэрэгцээ, дүн шинжилгээ” Дээд боловсрол –Эрин үе сэтгүүл 2019/02 Х. 18-23
 • Мэргэжлийн англи хэлний хичээлийг багаар зааж сургалтын үр нөлөөг нэмэгдүүлэх боломж// Дээд боловсролын сургалтанд идэвхтэй сургалтын арга хэрэглэх ЭШХ-ын эмхэтгэл  2019-12 Х.
 • Effectiveness Of E-Learning In Teaching English // The Second International conference of Misheel Institute 2021 OУЭШХ-ын эмхэтгэл Seoul, South Korea 2021 Х. 12-19
 • Цахим сургалтын хүртээмжийг судалсан нь //Боловсролын цахим шилжилт, тулгамдаж буй асуудлууд ЭШХ-ын эмхэтгэл Дархан  2021 Х.6-14
 • Analysis of Factors Influencing E-learning // The Third International conference of Misheel Istitute 2022 OУЭШХ-ын эмхэтгэл Seoul, South Korea 2022 Х. 2-9

 • Компьютерийн нэр томъёоны Англи-Орос-Монгол толь бичиг / Д.Сарантуяа; Ред. Б.Сувд-Эрдэнэ.- Дархан-Уул: Сэргэлэн компани, 2007.- 117х.
 • ДаТС-ийн э/ш-ийн эмхэтгэл. Хүмүүнлэгийн ухаан-I.- УБ., 2012
 • ДаТС-ийн э/ш-ийн эмхэтгэл: Хүмүүнлэгийн ухаан-II.- Дархан-Уул, 2013
 • ДаТС-ийн э/ш-ийн эмхэтгэл: Research writing-III.- УБ., 2014
 • ДаТС-ын э/ш-ний эмхэтгэл: Хүмүүнлэгийн ухаан-IV.- Дархан-Уул, 2016
 • 2018 он Инженер технологийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлага 35 Х.Х
 • 2019 он Дээд боловсролын шинэчлэлийн асуудал  ЭШХурал эмхтгэл
 • 2021 он “Боловсролын цахим шилжилт, тулгамдаж буй асуудлууд“
https://research.psru.ac.th/image/journal/slot-deposit-dana
https://status-mobile-dev.telematics.toyota.com/link-gacor
http://draco.cs.wpi.edu/snpintool/tmp/uploads/slot-gacor
http://apollonis.frl.auth.gr/slot-gacor
http://rmc.math.tsu.ru/wp-includes/faq-slot-gacor
https://revistadeas.inah.gob.mx/publico/slot-gacor-deposit-pulsa-tanpa-potongan
https://culturas.inah.gob.mx/bocoran-slot-gacor/
https://melkite.org/wp-content/uploads/-/slot-hoki-dan-gacor/